Prawo

Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych

Fot. Pixabay

W związku z aktualną sytuacją gospodarczą, która wpływa na zwiększenie kosztów realizacji zamówień publicznych, znowelizowane zostały przepisy, tak aby zapewnić ciągłość realizacji zamówień. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy daje możliwość urealnienia ustalonej w umowie wysokości wynagrodzenia.

10 października 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185), nowelizująca przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 44 i 75 ustawy), a także wprowadzająca dodatkowe regulacje (art. 48 ustawy), w zakresie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

Ustawa wprowadza wyraźną podstawę prawną do zmiany zawartych umów w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawców, wprowadzania do nich nowych lub modyfikacji dotychczasowych klauzul waloryzacyjnych (np. poprzez zmianę wysokości limitu waloryzacji). Regulacja obejmuje wszystkie umowy będące w toku realizacji w dniu wejścia w życie ustawy, również te zawarte na podstawie uchylonego prawa zamówień publicznych. Zgodnie z przyjętymi regulacjami, obie strony tj. zarówno zamawiający jak i wykonawca będą ponosić zwiększony koszt wykonania zamówienia publicznego w uzgodnionych przez siebie częściach.

Wprowadzona została także możliwość dokonania innych zmian kontraktów niż te związane ściśle z wynagrodzeniem, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Będzie to np.: zmiana postanowień dotyczących ich wykonania, w szczególności dotyczących zakresu świadczenia wykonawcy, terminu wykonania umowy lub jej części czy czasowego zawieszenia wykonania umowy lub jej części.

Ustawa przyznaje też dodatkową ochronę podwykonawcom. Przewiduje bowiem objęcie obowiązkiem waloryzacji, w drodze porozumienia stron, wynagrodzenia podwykonawców w sytuacji, gdy zamawiający dokonał waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, a także wynagrodzenia dalszych podwykonawców. Tym samym wykonawcy będą musieli dokonać waloryzacji wynagrodzenia wobec współpracujących z nimi podwykonawców w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane