Prawo

UZP o zmianach w specustawie COVID-19

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych dla rynku zamówień publicznych kluczowe znaczenie ma nowe brzmienie przepisu art. 6 ust. 1, art. 15r (dotyczącego realizacji umów o zamówienie publiczne) i art. 15zzs ust. 3 i 6 (dotyczącego kontroli uprzedniej i odwołań) ustawy COVID-19.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa).

Art. 6 ust. 1 rozszerza wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zastąpienie słowa „towary” słowem „dostawy”. Zgodnie z jego brzemieniem do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Z punktu widzenia środków ochrony prawnej istotny jest nowy art. 15zzs ust. 3, który dotyczy wstrzymania i zawieszenia biegu terminów. Wynika z niego, że wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie dotyczy:

1. kontroli uprzednich zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzonych przez Prezesa UZP oraz

2. postępowań odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 6 ustawy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych.

Prezes UZP lub Prezes KIO mogą wydać zarządzenia określające szczegółowe warunki organizacji pracy KIO związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 15zzs ust. 3).

Ponadto, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19:

1. Prezes UZP może prowadzić kontrole uprzednie,

2. wnoszenie odwołań do KIO pozostaje na niezmienionych zasadach,

3. nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed KIO,

  • Prezes UZP i Prezes KIO otrzymali upoważnienie do wydawania zarządzeń określających szczegółowe warunki organizacji pracy KIO, związanych z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo.

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany dotyczące realizacji umów. Po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek, możliwe są w szczególności:

1. zmiany terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

2. zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

3. zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadające im zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

Regulacje w tym zakresie zawarte są w art. 15r ustawy.

 

Już jutro szkolenie z zamówień publicznych w okresie epidemii w ramach Akademii "Wspólnoty":