Akademia "Wspólnoty"

Udzielanie zamówień w zakresie obsługi prawnej - problemy i wyzwania - zapraszamy na szkolenie w Akademii „Wspólnoty"

Najwyższa Izba Kontroli podsumowując wyniki kontroli zlecania usług prawniczych przez jednostki sektora finansów publicznych w województwie dolnośląskim wskazała, że z naruszeniem prawa lub zasad należytego zarządzania finansami skontrolowane urzędy wydatkowały niemalże 60% środków finansowych przeznaczonych na zewnętrzne usługi prawnicze.

Najistotniejsze zastrzeżenia dotyczyły nieuzasadnionego podziału zamówienia na części, ustalania wartości szacunkowej zamówień bez należytej staranności, braku kontrasygnaty skarbnika gminy na zawartych umowach, a także opóźnień publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia (w skrajnym przypadku sięgającym ponad cztery lata).

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., której wejście w życie oraz stosowanie rozpoczyna się od 1 stycznia 2021 roku również reguluje tę problematykę. Bieżąca obsługa prawna urzędu, polegająca na doradztwie prawnym, opiniowaniu umów, dokumentów, sporządzaniu umów lub dokumentów w urzędzie i zbliżone usługi prawne nie są bowiem wyłączone spod reżimu nowej ustawy zamówieniowej. Tym samym aktualne pozostają problemy i wyzwania w zakresie działalności jednostek samorządu terytorialnego co do zlecenia usług prawniczych.

Podczas szkolenia r.pr. Tomasz Klemt przedstawi uwarunkowania prawne udzielania zamówień w zakresie obsługi prawnej, z uwzględnieniem nowej ustawy – Prawa zamówień publicznych, omówi aktualne problemy związane ze sposobami zlecenia usług prawniczych oraz aspektami proceduralnymi w tym zakresie. Szkolenie zawierać będzie praktyczne przykłady zastosowania prezentowanej problematyki poparte orzecznictwem.

 

Zapraszamy na szkolenie 7 stycznia 2021 r.  o godz. 13.00

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl