Prawo

Termin na wniesienie skargi na uchwałę

Dominik Krzysztofowicz

17.09.2019

O zachowaniu siedmiodniowego terminu do wniesienia skargi na uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego decyduje data złożenia skargi organowi gminy. Przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 83 § 3 p.p.s.a.

Rada miejska 18 marca podjęła uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego. Radny nadał skargę na tę uchwałę w placówce pocztowej w dniu 29 marca 2019 r.

Wojewódzki sąd administracyjny odrzucił skargę. Sąd wyjaśnił, że stosownie do art. 384 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy od uchwały rady i postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w art. 383 § 1 pkt 2 – z wyjątkiem powodów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt. 3–5 i 7, zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały albo postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.

Dla ustalenia zachowania terminu zastosowanie ma art. 9 § 1 kodeksu wyborczego, zgodnie z którym ilekroć w kodeksie jest mowa o upływie terminu do wniesienia skargi, odwołania lub innego dokumentu do sądu, organu wyborczego, urzędu gminy, należy przez to rozumieć dzień złożenia skargi, odwołania lub innego dokumentu w sądzie, organowi wyborczemu, w urzędzie gminy.

Przepis ten wprowadza odmienne uregulowanie odnośnie do zachowania terminu, niż przewidziane w art. 83 § 3 p.p.s.a., który stanowi, że oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Z cytowanego wyżej art. 9 § 1 kodeksu wyborczego wynika, że o zachowaniu siedmiodniowego terminu do wniesienia skargi na uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego decyduje data złożenia skargi organowi gminy. Przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 83 § 3 p.p.s.a.

 

Powyższe stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Należy wskazać, że zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego wszelkie odwołania lub skargi wnosi się bezpośrednio do organu. Jest to wyjątek od obowiązującej we wszystkich procedurach zasady, że nadanie w urzędzie pocztowym w terminie ustawą przewidzianym jest równoznaczne ze złożeniem skargi.

W sprawie bezsporne jest, że zaskarżoną uchwałę doręczono skarżącemu 22 marca 2019 r. Termin do wniesienia skargi, za pośrednictwem organu, upłynął zatem z dniem 29 marca 2019 r. Natomiast skarga do organu wpłynęła dopiero 2 kwietnia 2019 r.

Postanowienie WSA w Olsztynie z 26 kwietnia 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 298/19