W samorządach Prawo

Subwencja oświatowa zaniżona o ponad 486 mln

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego jest zaniżona o ponad 486 mln złotych – uważa dr Bogdan Stępień z Instytutu Analiz Regionalnych.

W poprzednim artykule na temat zaniżenia subwencji pisaliśmy, że dr Bogdan Stępień udowadnia urzędnikom Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Finansów błędy w wyliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 (>>>). Stępień krytykował metodologię urzędników wykazując, że prowadzi ona do absurdów np. nie brania pod uwagę nauczycieli szkół niepublicznych podczas naliczania kwoty subwencji oświatowej, ale uwzględniania ich podczas jej podziału.

 

Teraz Stępień przedstawił jak powinna wyglądać metodologia naliczania subwencji. Na wstępie definiujemy tylko  dwa pojęcia, które jednak w zupełności wystarczają do ustalenia subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na rok 2017 – pisze Stępień.

 

Średnie wynagrodzenie nauczyciela w kraju (Pk) na dany rok budżetowy :

 

 

gdzie:


Wsk, Wkk, Wmk, Wdk – odpowiednio udziały etatów nauczycielskich wg poszczególnych stopni awansu – w całym kraju, w całej strukturze nauczycielskiej w kraju, a uwzględnianych przez MEN przy podziale subwencji oświatowej na dany rok budżetowy,


Pks, Pkk, Pkm, Pkd – odpowiednio średnie wynagrodzenia nauczycieli wg stopni awansu na dany rok budżetowy

 

Liczbę subwencjonowanych zadań oświatowych w kraju (Uk) na dany rok budżetowy:

 

 

gdzie:

 


Uri, Uui i Uzi – odpowiednio: statystyczna liczba uczniów, uzupełniająca liczba uczniów i przeliczeniowa liczba wychowanków w i-tej jednostce samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy.

 

W przypadku ustalania kwoty subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na rok 2017 –  dla wymogu spełnienia przez nią zapisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, należało się posłużyć bardzo prostym wzorem – uważa Stępień.

 

 

 

 

gdzie:


    S2017 - subwencja oświatowa w ustawie budżetowej na rok 2017,
    S2016 - subwencja oświatowa w ustawie budżetowej na rok 2016,
    Pk,2017 - średnie wynagrodzenie nauczyciela w kraju na rok 2017,
    Pk,2016 - średnie wynagrodzenie nauczyciela w kraju na rok 2016,
    Uk,2017 - liczba zadań oświatowych w kraju na rok 2017,
    Uk,2016 - liczba zadań oświatowych w kraju na rok 2016.

 

Na etapie projektowania budżetu państwa na rok 2017, wielkości: S2016, Pk,2016 i Uk,2016 były wielkościami znanymi, a wielkości Uk,2017 i Pk,2017 - do czasu otrzymania przez MEN stanów wrześniowy SIO, były prognozowalne, ale później były już prawie dokładne.

 

Stosunek Uk,2017 / Uk,2016 występujący we wzorze (3), reprezentuje zmianę zakresu zadań oświatowych w roku 2017 względem roku 2016, a stosunek Pk,2017 / Pk,2016 występujący również w tym wzorze, reprezentuje zmianę kosztowności zadań oświatowych w roku 2017 względem roku 2016. Przemnożenie subwencji oświatowej na rok 2016 przez iloczyn ww. ilorazów powoduje jej skorygowanie (wzrost lub zmniejszenie) i stanowi minimalną jej kwotę na rok 2017.

 

Wnioski:

 

Minimalna kwota subwencji oświatowej (S) w ustawie budżetowej na rok 2017 - spełniająca wymóg art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 42 396 406 tys. zł, a ustalona w ustawie 41 909 536 tys. zł. Zatem subwencja ta jest zaniżona o 486 870 tys. zł (1,16 proc.).

 

Minimalna wartość standardu finansowego (A) na rok 2017 wynosi 5 354,2650 zł, a ustalona przez MEN w wyniku podziału tej subwencji pomiędzy samorządy wynosi 5 292,7779 zł. Zatem standard ten został zaniżony o 61,4871 zł (1,16 proc.).

 

Ustawa budżetowa na rok 2017 – w części dotyczącej subwencji oświatowej, jest niezgodna z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Całość (dane do wyliczeń i wyliczenia oraz alternatywne wzory) na stronie iar.pl>>>