Dla radnych

Sprzedaż gminnych udziałów

fot. Pixabay

Organ stanowiący gminy zobowiązany jest do wyrażenia zgody na m.in. nabycie zbycie, obciążanie, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości. Wyrażając tego typu zgodę powinien precyzyjnie określić czynności, na które się godzi oraz określić ich przedmiot.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży udziału gminy w prawie własności nieruchomości zabudowanej. Jako podstawę prawną wskazała art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2021 r. poz. 1899, ze zm.).

Zdaniem organu nadzoru uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Jej tytuł wskazywał, że tematyką jest zbycie udziału gminy w prawie własności nieruchomości zabudowanej. Z tytułem uchwały nie korespondowała jednak jej treść. Organ stanowiący określając udział gminy odniósł się do udziału ujawnionego w akcie notarialnym bez określenia nieruchomości, w której ma on przysługiwać gminie. Rada dokonała jedynie określenia, że udział części, ujawniony w akcie notarialnym, obejmuje pięć niewyodrębnionych lokali mieszkalnych oznaczonych określonymi numerami, o powierzchni 201,30 mkw., usytuowanych w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej przy konkretnej ulicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków miasta.

Jak zauważył organ nadzoru, z uchwały nie można było jednoznacznie wywieść, czy przedmiotem zgody jest sprzedaż samodzielnego udziału w nieruchomości czy sprzedaż niewyodrębnionych lokali mieszkalnych (niemogących być samodzielnym przedmiotem sprzedaży), czy też przedmiotem zgody jest ustanowienie odrębnej własności wymienionych w tym paragrafie lokali. Nieokreślenie nieruchomości, której udział będzie przedmiotem obrotu, wpłynął na niezrealizowanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a usg.

Mając na powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego z 17 listopada 2022 r.nr PNK.I.4131.155.2022

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane