Akademia "Wspólnoty"

Sporządzanie informacji dodatkowej do opracowań finansowych

23.01.2020

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i miało zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 rok .

Z § 28 ww. rozporządzenia wynika, że sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z: 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia; 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia; 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia; 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów -dane prezentowane w informacji dodatkowej JST obejmować powinny zatem informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia oraz inne wymagane dane , które nie zostały ujęte w informacjach dodatkowych jednostek organizacyjnych. Proponowany wzór informacji dodatkowej stanowi wersję Informacji w układzie ,ostatecznie do wypełnienia oraz przeniesienia do programu Excel. Jest to opracowanie własne , które zostało zastosowane w praktyce w JST , wg stanu na 31.12.2018 r. Dane wyjściowe mają odzwierciedlenie w ewidencji księgowej w układzie bilansu jednostki .Część danych prezentowanych w przedmiotowym dokumencie wymagała utworzenia ewidencji na potrzeby ich prezentacji ,tak aby wg stanu na 31.12.2019 r zgodnie z zasada ciągłości w rachunkowości mogły być prezentowane dane w odniesieniu do stanu na początek roku. Przy sporządzaniu Informacji wg stanu na 31.12.2019 r należy zwrócić uwagę na wymogi w zakresie wynikającym z Komunikatu Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. ,w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności (Dz. Urz. M. F. z 2019r. Poz. 19).

Temat szkolenia obejmuje: Wzór informacji dodatkowej opracowany w oparciu o w/w rozporządzenie - do wdrożenia i bezpośredniego zastosowania w jednostce i w Urzędzie obsługującym . Wzór stanowi opracowanie własne wraz z szablonem w systemie Excel , Omówienie poszczególnych pozycji informacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów, w podziale na części i w układzie stosownie do wymaganych danych – szczegółowy zakres wg poszczególnych pozycji załącznika Nr 12 do rozporządzenia o rachunkowości budżetowej - z uwzględnieniem wyjaśnień MF Rozszerzająco uwzględniono kwestię: -zasad ujmowania gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (odniesienie do poz. bilansu jednostki oraz informacji dodatkowej wg stanu na 31.12.2019 r) oraz - zasady ujmowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi – na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – gospodarują starostowie – w oparciu o wyjaśnienia MF. - gospodarowanie nieruchomościami JST otrzymanymi w trwały zarząd na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami – w oparciu o wyjaśnienia MF, umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia jako podstawa dochodzenia należności jst – wybrane zagadnienia z praktyki, najczęściej występujące nieprawidłowości - zakres informacji wg komunikatu MF w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.

 


Szkolenie odbedzie się 7 kwietnia 2020 w godzinach 13:00 - 15:00
Trener Elżbieta Nastałek