Prawo

Sołtys potrzebuje pełnomocnictwa

Sołtys nie może sam występować z odwołaniem od decyzji wójta w imieniu całej społeczności mieszkańców sołectwa. Aby to zrobić musi dysponować stosownymi pełnomocnictwami.

Wójt gminy ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kompostowni odpadów”. Odwołanie od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego złożył sołtys. Z treści odwołania wynikało jednak, że składa on sprzeciw co do lokalizacji inwestycji w imieniu mieszkańców swojego sołectwa. Odwołanie zostało napisane w liczbie mnogiej, jakby była to wypowiedź mieszkańców, którzy nie godzą się na negatywnie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia.

SKO, wskutek odwołania sołtysa, uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Sprzeciw od powyższej decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego złożył inwestor. Zarzuty skargi inwestora nie zostały jednak rozpoznane, ponieważ sąd dostrzegł z urzędu inne, podstawowe uchybienia proceduralne, które eliminują zaskarżoną decyzję z obrotu prawnego.

Odwołanie przyjęte do rozpatrzenia przez SKO nie spełniało bowiem wymogów formalnych. Z jego treści wynikało, że zostało złożone przez sołtysa „w imieniu mieszkańców miejscowości”. Zachodzi pytanie: jakich mieszkańców i kto udzielił pełnomocnictwa odwołującemu? Organ uznał, że jest to odwołanie sołtysa-mieszkańca, wbrew treści odwołania. Nie wyjaśnił, jakie osoby składają odwołanie od decyzji środowiskowej ani kto jest stroną postępowania odwoławczego, co powinien uczynić w pierwszej kolejności oraz zażądać pełnomocnictwa na piśmie od osób, które sołtys miałby reprezentować.

Art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: kpa) określa, jakie wymogi ma spełniać dokument pełnomocnictwa udzielanego osobie fizycznej w postępowaniu administracyjnym. Sąd uznał, że SKO naruszyło w sposób istotny przepis tego artykułu, jak i art. 127 § 1 kpa. Żaden przepis proceduralny nie nadaje bowiem sołtysowi wsi, z racji funkcji, legitymacji do reprezentacji społeczności wiejskiej w jakimkolwiek postępowaniu.

Wyrok WSA w Białymstoku z 24 września 2021 r., sygn. akt II SA/Bk 640/21

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane