Prawo

Śmieci od mieszkańców objętych kwarantanną

Główny Inspektorat Sanitarny uważa, że śmieci z domów, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną (w związku z koronawirusem) powinny być traktowane jak zwykłe odpady komunalne. Wojewoda kujawsko-pomorski uważa z kolei, że należy je traktować jako odpady medyczne a branża odpadowa apeluje o zmianę przepisów.

Anna Kamińska z Generalnego Inspektoratu Sanitarnego w liście skierowanym do Justyny Mieszalskiej z Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny Ministerstwa Zdrowia w związku jej pytaniem dotyczącym odpadów powstających w miejscach kwarantanny (np. domach osób objętych kwarantanną) poinformowała, że kwarantanna (Art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Wobec tego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania CIVID-19 traktuje się jak odpady komunalne.
Wyjaśniła ponadto, że osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne, np. grypę, i z tego powodu odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

Śmieci do czerwonych worków

Zupełnie inne zdanie na ten temat ma wojewoda kujawsko-pomorski, który  w wydanej 16 marca instrukcji dotyczącej zabezpieczenia i odbioru odpadów z miejsc kwarantanny zalecił by pakować je w czerwone worki przeznaczone na odpady medyczne. Za ich dostawę mieli odpowiadać wójtowie.

Apel branży odpadowej

Również branża odpadowa wypowiedziała się w kwestii zbierania odpadów z miejsc, gdzie odbywa się kwarantanna. Odpadowcy w swoim apelu do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek zwrócili się z prośbą o zmiany legislacyjne, które pozwolą, na wniosek podmiotu odbierającego odpady przy akceptacji gminy, odstąpić od nakładania kar lub umożliwią modyfikację wymagań w zakresie realizacji pewnych szczegółowych elementów usług objętych kontraktami realizowanymi w trybie PZP jak np.:

  1. dopuszczenie możliwości czasowej zmiany harmonogramów odbioru odpadów komunalnych;
  2. możliwość zbierania wszystkich frakcji jednym pojazdem bez zachowania segregacji odpadów na frakcje lub czasowego wstrzymania odbioru odpadów segregowanych (papier, szkło, plastik);
  3. odstąpienie od nakładania kar za brak terminowego odbioru odpadów komunalnych czy brak stacjonarnych Biur Obsługi Klienta ;
  4. Możliwość odbierania odpadów pojazdami z innej gminy lub pojazdami nieposiadającymi wymaganego wyposażenia dodatkowego.

Ponadto wnioskują oni o dopuszczenie do termicznego przetwarzania i składowania, bez uprzedniego sortowania, odpadów komunalnych zbieranych z potencjalnie zagrożonych obszarów. W związku z tym wnioskują także o przyjmowanie odpadów przez składowiska ponad limit określony w decyzji administracyjnej oraz przekazywanie odpadów przez zakłady przetwarzania objęte kwarantanną w sposób odbiegający od obowiązków określonych w obowiązujących obecnie przepisach prawa oraz posiadanych decyzjach administracyjnych (np. przekazywanie do składowania zmieszanych odpadów komunalnych, wytwarzanie odpadów ponad limity).

TAGI: gospodarka odpadami, odpady komunalne, koronawirus,