W samorządach

Śląscy samorządowcy: Krajowy Plan Odbudowy wymaga poprawek

KPO ma szansę odegrać olbrzymią rolę w odbudowie polskiej gospodarki po okresie kryzysu, ale również w istotnym jej wzmocnieniu i lepszym dostosowaniu do nowych, popandemicznych uwarunkowań. Jednak w dokumencie widać braki - zapisano w stanowisku Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Samorządowcy uważają, że obok wielu cennych elementów zawartych w dokumencie - dotyczących m.in. zwiększenia produktywności gospodarki, poprawy dostępu do rynku pracy, wyższej jakości usług zdrowotnych, przyspieszenia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, a także rozwoju opartego na rozwiązaniach cyfrowych - w dokumencie brakuje istotnych rozwiązań, które - już na etapie tworzenia aktualnego projektu Planu - mogłyby zaproponować samorządy lokalne.

Zarząd Związku podkreśla m.in. brak adekwatnych do skali potrzeb działań wspierających branże, które najbardziej ucierpiały wskutek pandemii, w tym gastronomię, turystykę, rzemiosło i drobny handel detaliczny. Plan nie zakłada również wystarczającego wsparcia dla osób, które borykają się z problemami zdrowotnymi po przejściu choroby wywołanej przez Covid 19.

Samorządy lokalne doceniają uwzględnienie cyberbezpieczeństwa jako elementu niezbędnego dla rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Jednocześnie zwracają uwagę, że finansowanie w tym zakresie przewidziano tylko na poziomie krajowym (na realizację inwestycji w zakresie oprogramowania, urządzeń i infrastruktury towarzyszącej służących cyberbezpieczeństwu przesyłu i gromadzenia danych). Jak czytamy w stanowisku, dla zapewnienia dojrzałości e-usług świadczonych na poziomie lokalnym lub regionalnym, konieczne jest zapewnienie finansowania także dla innych beneficjentów, w tym samorządów terytorialnych.

Pojawia się też wątek związany z reformą planowania przestrzennego. Zarząd ŚZGiP podkreśla, że  ostateczny termin wdrożenia tych zmian na połowę 2026 r. jest mało realny, biorąc pod uwagę skalę koniecznych działań. Wyzwanie,  jakim jest zmniejszenie konfliktów przestrzennych oraz ograniczenie kosztów powodowanych przez suburbanizację, nie zostanie osiągnięte bez odpowiednich regulacji ustawowych, a może i konstytucyjnych - podkreślają samorządowcy. W ich opinii plan w przedstawionej wersji nie wskazuje takich rozwiązań.

Źródło ŚZGiP, fot. Pixabay