Dla radnych

Skarga na bezczynność

Właściwy do rozpatrywania skarg na bezczynność wójta (burmistrza, prezydenta) w przedmiocie udostępniania informacji publicznej jest sąd administracyjny. Nie ma podstaw prawnych do wydania w tym zakresie uchwały przez radę miasta.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na bezczynność prezydenta miasta w sprawie nieotrzymania informacji na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zakładu energetyki cieplnej. Rada uznała skargę na bezczynność prezydenta za zasadną. Jako podstawę prawną uchwały wskazała art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2021 r. poz. 1372, ze zm., dalej: usg) w związku z art. 36, art. 227, art. 229 pkt 3 i art. 237 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2021 r. poz. 735, ze zm. dalej: kpa).

Jak zauważył organ nadzoru, zgodnie z art. 18b ust. 1 usg rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Według art. 227 kpa, przedmiotem skargi składanej w oparciu o tę ustawę może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Jednak zgodnie z art. 240 kpa, gdy skarga dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według przepisów kodeksu (art. 3 § 1 i 2 kpa) albo nie należy do właściwości organów administracji publicznej, przepisy art. 233–239 kpa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że w miejsce pozostałych przepisów kodeksu stosuje się przepisy postępowania właściwego dla danej sprawy. Z uwagi na to organ nadzoru wskazał, że zgodnie z art. 21 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2020 r. poz. 2176, ze zm., dalej: udip) do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2019 r. poz. 2325, ze zm., dalej: ppsa). Na mocy art. 3 § 2 pkt 8 ppsa wojewódzki sąd administracyjny jest właściwy do rozpatrywania skarg na bezczynność wójta (burmistrza, prezydenta) w przedmiocie udostępniania informacji publicznej. Brak jest podstaw do wydania w tym samym zakresie uchwały przez radę miasta. Ponadto ustawa o dostępie do informacji publicznej – jako ustawa szczególna – reguluje w sposób kompleksowy kwestie związane z prawem dostępu do informacji publicznej. Tylko w zakresie wyznaczonym przez tę ustawę przepisy kodeksu postępowania administracyjnego znajdują zastosowanie w tego typu postępowaniach, jak w art. 16 ust. 2 udip (który w sprawie nie ma zastosowania).

W ocenie organu nadzoru, podjęcie uchwały przez radę miasta i rozpatrzenie przez nią skargi na bezczynność prezydenta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej nie miało podstaw prawnych, co stanowiło o istotnym naruszeniu prawa, a w konsekwencji o stwierdzeniu nieważności uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 31 stycznia 2022 r. nr WNP-I.4131.20.2022