Dla radnych

Sesja rady bez skarbnika i sekretarza

fot. Pixabay

Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym. Ich uczestnictwo w obradach rady ma jednak charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny.

Rada powiatu podjęła uchwałę w sprawie zmian w statucie powiatu wskazując, że w sesjach rady powiatu zobligowani są uczestniczyć sekretarz i skarbnik powiatu. Jako podstawę prawną wskazała art. 12 pkt 1 ustawy z 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2022 r. poz. 1526, dalej: usp).

Jak zauważył organ nadzoru, zgodnie z art. 35 ust. 2 usp starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Zatem to starosta wyłącznie wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa. Sekretarz i skarbnik powiatu są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w starostwie. W myśl art. 37 ust. 2 usp, sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym. Przepis ten w sposób jednoznaczny wskazuje, że uczestniczenie sekretarza i skarbnika w obradach rady powiatu ma charakter fakultatywny, nie obligatoryjny.

Rada powiatu, określając nowe brzmienie jednego z postanowień statutu poprzez ustalenie obowiązku uczestniczenia w sesjach sekretarza i skarbnika, dokonała nieuprawnionej modyfikacji ustawowego przepisu, co należy uznać za niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego z 2 stycznia 2023 r. nr NK-N.4131.174.1.2023.GD1

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane