W samorządach

Rząd zapowiada pieniądze na samorządowe inwestycje

22.06.2020

Nawet 5 mld zł ma trafić do samorządów na realizację inwestycji, które mają pomóc w wyjściu z kryzysu wywołanego COVID-19. Przedstawiciele resortów finansów i rozwoju przyznają, że inspiracją był Bon Inwestycyjny, pomysł Związku Gmin Wiejskich.

W piątek 19 czerwca została przyjęta przez sejm ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. W ustawie niespodzianka, którą rząd dodał w formie autopoprawki na etapie prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Art. 43. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 65 dodaje się ust. 28 w brzmieniu:

„28. W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów może określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazać dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284) do udzielenia tego wsparcia.”;

Poprawka ta ma dać podstawę prawną do skierowania na poziom samorządowy pieniędzy inwestycyjnych. Sama w sobie jest bardzo lakoniczna i pozostawia wszystko po stronie dobrej woli rządu.

Deklaracje są jednak bardzo dla samorządów pozytywne. Tuż przed zgłoszenie autopoprawki wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker zwołał konsultacje ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawiciele rządu powołali się na pomysł Związku Gmin Wiejskich wspomnieli o kwocie 5 mld zł dla samorządów z poziomu gminnego i ok. 1 mld dla powiatów. Zapowiedzieli algorytm, uwzględniający kondycję finansową jednostki, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych oraz liczbę ludności.

– Przy rozdziale uwzględniane by były wyłącznie czynniki algorytmu, bez żadnych rezerw, wyjątków i „czynników politycznych”, z czym mamy do czynienia np. w Funduszu Dróg Samorządowych. To właśnie taka koncepcja zawarta była w pomyśle Związku. Przede wszystkim wsparcie inwestycji, bo tylko one są skutecznym narzędziem wyjścia z kryzysu. Strona samorządowa bardzo pozytywnie odniosła się do propozycji, zaznaczając, że tak naprawdę będą to pierwsze realne pieniądze wspierające samorządy w procesie walki z pandemią i jej skutkami – relacjonował Leszek Świętalski, sekretarze generalny Związku Gmin Wiejskich.

W trakcie dyskusji ustalono m.in., że kwota gminna nie będzie niższa niż 0,5 mln i wyższa niż 93 mln zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu poprawki przepis nadaje kompetencje Radzie Ministrów, by w drodze uchwały miała możliwość określenia zasad rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycje, zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazywania dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej do udzielenia tego wsparcia. I co ważne dalej czytamy, że „zamierzeniem jest, aby jednostki samorządu terytorialnego, by  na podstawie kryterium obiektywnego, opartym na numerycznych regułach, jednostki samorządu terytorialnego miały możliwość otrzymania dedykowanej pomocy finansowej, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym, możliwym również w zakresie realizowanych przez nie inwestycji, wywołanych epidemią Covid-19”.

Teraz czekamy na senat i prezydenta, a potem kluczowe rozporządzenie.

Proces legislacyjny można śledzić tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=423

 

TAGI: finanse samorządowe, inwestycje,