W samorządach

Ruszają konkursy na pilotaż Centrum usług społecznych

26.01.2020

Od 31 stycznia gminy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie centrów usług społecznych. To nowa forma koordynacji prowadzenia usług przez jedną lub większą liczbę gmin. W sumie 30 projektów otrzyma 100 mln zł.

Centra usług społecznych mogą zostać utworzone na mocy ustawy o "realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych”, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Konkurs na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 31 grudnia 2019 r.

- Chodzi o wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 30 modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych zarówno do ogółu mieszkańców, jak i do grup o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin wielodzietnych. Pozwoli to gminom na dostosowanie świadczonych usług i do potrzeb mieszkańców gminy, i do własnych możliwości finansowych – mówiła Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, podczas konferencji zapowiadającej konkurs.

Na konkurs przeznaczono 100 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki zostaną podzielone na 4 typy projektów, w zależności od wielkości gminy oraz rodzaju centrum usług społecznych przewidzianego w ustawie.

Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych otrzyma łącznie 30 samorządów gminnych, w tym: gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości, aglomeracje oraz gminy, które zdecydują się utworzyć wspólne centrum usług społecznych, zawierając w tym celu odpowiednie porozumienie.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane drogą elektroniczną od 31 stycznia 2020 r. (od godz. 0.00) do 28 lutego 2020 r. (do godziny 12:00).

 

Typy CUS:

Typ 1. – CUS działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej;

Typ 2. – CUS działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy;

Typ 3. – CUS działające na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałe przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej w stosunku do funkcjonującego w tym mieście OPS;

Typ 4. – CUS działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie - placówki wsparcia łączącej zadania ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie).

 

Środki na wyżej wskazane typy są wcześnie podzielone:

TYP 1 – 38 750 000 zł – w tym:

• 10 000 000 zł – dla gmin liczących poniżej 5 000 mieszkańców, tj. 4 projekty po maks. 2 500 000 zł;

• 18 750 000 zł – dla gmin liczących między 5 000 a 99 999 mieszkańców, tj. 6 projektów po maks. 3 125 000 zł;

• 10 000 000 zł – dla miast liczących od 100 000 mieszkańców, tj. 4 projekty po maks. 2 500 000  zł;

TYP 2 – 40 000 000 zł – dla gmin i miast do 100 000 mieszkańców, tj. 8 projektów po maks.
5 000 000  zł,

TYP 3 – 11 250 000 zł – dla miast liczących od 100 000 mieszkańców, tj. 4 projekty po maks.
2 812 500 zł,

TYP 4 – 10 000 000 zł – dla miast na prawach powiatu, tj. 4 projekty po maks. 2 500 000 zł.

 

 

Termin zakończenia naboru – koniec lutego 2020 r.

Zakończenie oceny merytorycznej – koniec kwietnia 2020 r.

Zakończenie negocjacji projektów – lipiec 2020 r.

Rozpoczęcie procedury podpisywania umów o dofinansowanie – sierpień 2020 r.

 

Regulamin konkursu z załącznikami>>>

TAGI: Dotacje, Usługi społeczne,