W samorządach

Rusza komunikacja publiczna w Jaworze. Będzie bezpłatna

Od dzisiaj Jawor ma bezpłatną komunikację publiczną. Na jaworskie drogi wyjadą dwa 10,5 metrowe MAN-y przystosowane do przewozu w sumie 60 pasażerów. Na początek uruchomiona zostanie jedna linia, która skomunikuje dwie skrajne części miasta: od Starego Jawora, przez centrum, do wylotu w kierunku Bolkowa. Jawor za komunikację zapłaci rocznie ok. 400 tys. zł.

Jak informują urzędnicy Jawora pomysł na darmową komunikację powstał w zeszłym roku.  Do jego realizacji podchodzono jednak ostrożnie. – Zaczynaliśmy praktycznie od zera wiedząc, że komunikacja jest w naszym mieście potrzebna i długo oczekiwana – mówi burmistrz Jawora Emilian Bera. W tym czasie analizowano różne rozwiązania, liczono koszty i kompletowano dokumenty. Przedsięwzięcie było dodatkowo innowacyjne bowiem do tej pory w Jaworze transportu publicznego po prostu nie było.

 

Jego istnienie jest jednak uzasadnione. Najdalej usytuowany  punkt oddalony jest o 8 km od centrum. Dodatkowo w ostatnim czasie w Jaworze powstała specjalna strefa ekonomiczna, napływają pierwsi pracownicy i nowi mieszkańcy. W mieście zauważa się wzmożony ruch samochodowy, ulice są zakorkowane, w centrum brakuje miejsc parkingowych. –Dlatego zdecydowałem o wprowadzeniu w Jaworze bezpłatnej komunikacji miejskiej – dodaje burmistrz.

 

Jakie są argumenty za wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji. Ma to być. przede wszystkim,  ułatwieniem dla różnych grup mieszkańców: seniorów, którzy chcą dostać się do przychodni zdrowia czy na zakupy, dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół czy pracowników jaworskich zakładów pracy. Dodatkową korzyścią ma być ograniczenie ruchu kołowego w centrum, co ma wpłynąć na jakość powietrza.

 

Na jaworskie drogi wyjadą dwa 10,5 metrowe MAN-y przystosowane do przewozu w sumie 60 pasażerów. Na początek uruchomiona zostanie linia nr 1, która skomunikuje dwie skrajne części miasta: od Starego Jawora, przez centrum, do wylotu w kierunku Bolkowa. Kursy zostały zaplanowane od godzin porannych, do późnych godzin popołudniowych. Jak podkreśla burmistrz w przyszłości samorząd planuje rozwijać tabor o kolejne bezpłatne połączenia i zwiększać liczbę przejazdów.

 

– Planując trasę linią nr 1 staraliśmy się ją tak zaplanować, aby nie przekroczyć ustawowego limitu. Jako debiutanci możemy w sumie pokonać jedynie 50 tys. km rocznie, co nas nieco ograniczało (chodzi o kwestię publikacji, na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia, informacji na ten temat w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – art. 7 rozporządzenia nr 1370/2007 PR). Kierowaliśmy się założeniem, aby autobusy kursowały do strategicznych miejsc w gminie. Przystanki znajdują się w pobliżu szkół, więc dzieci i młodzież szybko i bezpiecznie mogą pokonać drogę. Dzięki przystankowi w bezpośrednim sąsiedztwie z Dworcem PKP można bez problemów dostać się na pociąg. Autobusy kursują także do centrum miasta, co pozwala na zostawienie samochodu w domu i spokojne zrobienie zakupów bez obawy o wolne miejsca parkingowe – wyjaśnia Waldemar Brykalski, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworze.

 

Operatorem transportu publicznego w gminie będzie miejska spółka „Inwestycje”. To ona zakupiła tabor i zatrudniła dwóch kierowców. Przetarg na dostawę autobusów wygrała firma MAN, która w minionym tygodniu dostarczyła dwa odnowione pojazdy. 


Pomysł burmistrza na wprowadzenie darmowej  komunikacji miejskiej poparła zdecydowana większość radnych. Przewiduje się, że bezpłatna komunikacja będzie kosztować rocznie nieco ponad 400 tys. zł. 

 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1370/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 23 października 2007 r.

dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70

 

 

 

Artykuł 7

 

Publikacja

1.   Każdy właściwy organ podaje raz w roku do publicznej wiadomości sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, za które jest odpowiedzialny, wybranych podmiotów świadczących usługi publiczne, jak również rekompensat i wyłącznych praw, które wspomniane podmioty świadczące usługi publiczne otrzymują w zamian. Sprawozdanie to wprowadza rozróżnienie między transportem autobusowym i transportem szynowym, pozwala na monitorowanie i ocenę wyników funkcjonowania, jakości i finansowania sieci transportu publicznego oraz, w stosownych przypadkach, informuje o rodzaju i zakresie wszelkich udzielonych praw wyłącznych.

 

2.   Każdy właściwy organ podejmuje niezbędne środki, aby najpóźniej rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przynajmniej następujące informacje:

a)

nazwa i adres właściwego organu;

b)

przewidywany tryb udzielenia zamówienia;

c)

usługi i obszary potencjalnie objęte zamówieniem.

 

Właściwe organy mogą zadecydować, że informacje te nie będą publikowane, jeżeli umowa o świadczenie usług publicznych dotyczy świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż 50 000 kilometrów rocznie.

 

W przypadku zmiany określonych powyżej informacji po ich opublikowaniu, właściwy organ niezwłocznie publikuje odpowiednie sprostowanie. Sprostowanie takie nie ma wpływu na datę rozpoczęcia procedury bezpośredniego przyznania zamówienia lub rozpoczęcia procedury przetargowej.

 

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do art. 5 ust. 5.

 

3.   W przypadku bezpośredniego udzielenia zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego, tak jak określono w art. 5 ust. 6, właściwy organ podaje do wiadomości publicznej w okresie jednego roku od przyznania umowy następujące informacje:

a)

nazwa podmiotu zawierającego umowę, jego struktura własności i, w odpowiednich przypadkach, nazwa podmiotu lub podmiotów sprawujących kontrolę prawną;

b)

okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych;

c)

opis usług transportu pasażerskiego, jakie mają być świadczone;

d)

opis parametrów rekompensaty finansowej;

e)

cele w zakresie jakości, takie jak punktualność i niezawodność oraz stosowane premie i kary pieniężne;

f)

warunki związane z istotnymi aktywami.

4.   Na wniosek zainteresowanej strony właściwy organ przekazuje jej uzasadnienie swojej decyzji o bezpośrednim udzieleniu zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych.