Dla radnych Pracownik Samorządowy Prawo

Rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Brak wyjaśnienia na etapie podejmowania uchwały, jakie to konkretne zdarzenie czy zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego są zdaniem rady podstawą wypowiedzenia radnemu warunków pracy i płacy, a tym samym stanowią obligatoryjną podstawę do odmowy wyrażenia przez radę zgody na wypowiedzenie, wskazują na podjęcie zaskarżonej uchwały z naruszeniem art. 22 ust. 2 u.s.p.

Rada powiatu odmówiła wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnemu zatrudnionemu w urzędzie gminy. W związku ze skargą na tę uchwałę sprawą zajął się sąd. WSA rozpatrując ją zauważył, że zabrakło uzasadnienia uchwały, a motywy odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnego nie zostały również ujawnione w protokole sesji, na której podjęto tę uchwałę.

W treści uchwały jedynie w jednym zdaniu wskazano, że „przyczyną chęci dokonania przez Pracodawcę ” Burmistrza X wypowiedzenia warunków pracy i płacy w łączącym radnego z Pracodawcą stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez radnego Powiatu [...] - Pana Z. – sąd zauważył, że jest to w istocie powtórzeniem zapisu art. 22 ust. 2 zd. drugie ustawy  o samorządzie powiatu, nie wyjaśnia natomiast dlaczego w ocenie rady wypowiedzenie ma związek z wykonywaniem mandatu przez radnego. Próbę takiego wyjaśnienia zawiera odpowiedź na skargę, jednakże z oczywistych względów – jako że została sporządzona już po podjęciu uchwały – nie może ona stanowić uzupełnienia argumentacji stanowiska organu.

Brak wyjaśnienia na etapie podejmowania uchwały, jakie to konkretne zdarzenie czy zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego są zdaniem rady podstawą wypowiedzenia radnemu warunków pracy i płacy, a tym samym stanowią obligatoryjną podstawę do odmowy wyrażenia przez radę zgody na wypowiedzenie, wskazują na podjęcie zaskarżonej uchwały z naruszeniem art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatu.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 6 sierpnia 2019 r., sygn. akt II SA/Rz 407/19