Dla radnych Prawo

Rada nie ustala rozkładu jazdy

Mateusz Górski

24.01.2020

Działanie rady gminy polegające na wskazaniu w uchwale konkretnych godzin odjazdu środka transportu zbiorowego należy zakwalifikować jako działanie bez podstawy prawnej.

Rada gminy w uchwale w sprawie określenia linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę określiła linie komunikacyjne użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę wraz z przedstawieniem planowanego rozkładu jazdy, co stanowiło naruszenie obowiązującego porządku prawnego.

W  art. 15 ust. 2 o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2018 poz. 2016 z późn. zm., dalej: ustawa) przyznano radzie gminy kompetencję do określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Tak określony zakres upoważnienia do ustalenia wykazu przystanków i dworców, które znajdą się na planowanej trasie przejazdu środka transportu zbiorowego, a także warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworców, lecz nie przyznaje on uprawnienia do ustalania rozkładów jazdy. To w gestii przedsiębiorcy – przewoźnika pozostaje ustalenie proponowanego rozkładu jazdy, uwzględniającego przystanki określone przez radę gminy, o czym następnie orzeka w decyzji potwierdzającej zgłoszenie przewozu wójt jako organizator publicznego transportu zbiorowego (art. 34 w zw. z art. 7 ust. 4 ustawy). Stąd opisane powyżej działanie rady gminy należy zakwalifikować jako działanie bez podstawy prawnej, a zatem stanowiące naruszenie prawa.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego z 18 września 2019 r., P-1.4131.482.2019.KD