Dla radnych

Rada gminy nie zaakceptuje wszystkiego

fot. Pixabay

Ustawa o samorządzie gminnym determinuje sytuację prawną oraz zakres kompetencji, kierunków oraz prawnych form działania organów gminy. Rada bez ustawowego upoważnienia nie może ingerować w zakres zdań wykonywanych przez organ wykonawczy, czyli burmistrza. Burmistrz nie jest zobligowany konsultować z radą wszelkich decyzji, które będą miały konsekwencje dla budżetu.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia gminy do klastra energii odnawialnej oraz do prac nad strategią rozwoju na lata 2022–2030. Jako podstawę prawną wskazała art. 18 ust. 2 pkt 15 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2022 r. poz. 559, ze zm., dalej: usg). Jak wynikało z przesłanego do organu nadzoru protokołu z sesji, jeden z radnych wniósł do projektu uchwały przygotowanego przez burmistrza poprawkę, polegającą na dodaniu informacji, że wszelkie decyzje, które będą miały konsekwencje dla budżetu gminy, muszą być zaakceptowane przez radę miejską. W uchwale znalazła się również informacja, że wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

W ocenie organu nadzoru uchwała została podjęta z przekroczeniem kompetencji przysługujących radzie. Gmina jako osoba prawna działa przez swoje organy, którymi, zgodnie z art. 11a ust.1 usg, są rada gminy oraz burmistrz (wójt, prezydent miasta). Przepisy ustawy determinują sytuację prawną oraz zakres kompetencji, kierunków oraz prawnych form działania tych organów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 usg organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy. Z kolei zgodnie z art. 26 ust. 1 usg burmistrz (wójt, prezydent miasta) jest organem wykonawczym. Do zadań organu wykonawczego należy m.in. wykonywanie uchwał organu stanowiącego – rady oraz innych zadań gminy określonych w przepisach szczególnych (art. 30 ust. 1 usg). Z kolei zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 usg to burmistrz określa sposób wykonywania uchwał.

Jak podkreślił organ nadzoru, uprawnienia rady miejskiej dotyczące finansów gminy oraz wydatkowania środków publicznych i zaciągania zobowiązań przez burmistrza zostały określone przez samego ustawodawcę między innymi w art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 8, pkt 9 lit. b, c, g i oraz pkt 10 usg. Rada miejska wkroczyła w kompetencje wykonawcze burmistrza, ponieważ nie posiada upoważnienia do podejmowania uchwał w sprawie kompetencji wykonawczych w zakresie szerszym niż przewidział to sam ustawodawca. Ponadto użyte w uchwale sformułowanie „decyzje, które będą miały konsekwencje dla budżetu gminy” jest na tyle nieprecyzyjne, że trudno stwierdzić, w jakich okolicznościach, zgodnie z intencją rady, burmistrz powinien zwrócić się do rady miejskiej o dodatkową akceptację swoich działań w zakresie przystąpienia klastra energii odnawialnej.

Mając na powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego z 5 stycznia 2022 r.nr NK-N.4131.137.7.2021.AS

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane