Prawo

Przychody z pożyczki muszą równać się wydatkom

Mateusz Górski

24.01.2020

Kwoty przychodów z pożyczki muszą pokrywać się z kwotami planowanych wydatków inwestycyjnych.

Rada miejska postanowiła zaciągnąć w latach 2020–2022 w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę długoterminową w wysokości 260 866,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin należących do związku gmin X”. Pożyczka miała zostać zaciągnięta w trzech transzach. Jej spłata miała nastąpić z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2023–2030. Wcześniej rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy, w której wprowadziła nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin należących do związku gmin X” z okresem realizacji na lata 2020–2022.

26 sierpnia 2019 r.  do RIO wpłynęło wyjaśnienie burmistrza, z którego wynikało, że zadanie finansowane z pożyczki miało być realizowane wspólnie z czterema gminami należącymi do związku gmin, które pełniły funkcję beneficjenta projektu. Na podstawie przesłanych przez związek – beneficjenta materiałów podjęto stosowną uchwałę oraz wprowadzono w wieloletniej prognozie finansowej gminy przychody z tytułu wpływu do budżetu środków z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW. Kwoty przychodów z pożyczki w kolejnych latach 2020–2022 nie pokrywały się z kwotami planowanych wydatków inwestycyjnych na zadania w poszczególnych latach. Niemniej jednak ogólne koszty inwestycji były zbieżne z pełną kwotą planowanej pożyczki.

RIO w toku badania sprawy wskazał, iż podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w transzach związane jest z odpowiednim zaplanowaniem przychodów w budżetach kolejnych lat oraz odpowiednio rozchodów z tytułu jej spłaty następującej w kolejnych latach. W badanej uchwale zaplanowane zostały inne kwoty przychodów z pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego, niż kwoty wydatków na to zadanie ujęte jako przedsięwzięcie w wieloletniej prognozie finansowej. W badanej uchwale postanowiono, że pożyczka przeznaczona zostanie na finansowanie zadania inwestycyjnego, dlatego też poszczególne transze przypadające na lata 2020, 2021, 2022 powinny odpowiadać kwotom wydatków na to zadanie zaplanowanych na te lata.

Ostatecznie kolegium RIO po zbadaniu uchwały stwierdziło jej nieważność z powodu braku powiązania z budżetami gminy na lata 2020–2022 oraz niezgodnie z wydatkami zaplanowanymi na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin należących do związku gmin X” ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, poprzez naruszenie przepisów art. 90, art. 211 ust. 4 oraz art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU z 2019 r. poz. 869).

Uchwała Kolegium RIO w Rzeszowie z 10 września 2019 r., XXI/2295/2019