Dla radnych

Przerwa w posiedzeniu rady

Podmiotem organizującym prace rady gminy jest przewodniczący rady, do jego uprawnień należy rozstrzyganie, czy w przypadku wystąpienia określonego rodzaju okoliczności zasadne jest przerwanie sesji i wyznaczenie innego terminu. Organ stanowiący nie może przypisać sobie kompetencji do kolegialnego rozstrzygania spraw, które na mocy ustawy należą wyłącznie do jednoosobowego organu wewnętrznego, jakim jest przewodniczący rady.

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy. W uchwale znalazła się informacja, że sesja odbywa się na jednym posiedzeniu, jednak na wniosek przewodniczącego rady, radnego, burmistrza – rada może postanowić o zarządzeniu przerwy w posiedzeniu i kontynuowaniu w późniejszym terminie.

Jak zauważył organ nadzoru, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2021 r. poz. 1372, ze zm., dalej: ustawa) zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Czynności, jakie podejmuje przewodniczący w ramach pełnienia tej funkcji, mają charakter materialno-techniczny i ograniczają się do organizowania pracy rady. Z kolei zakres pojęcia „organizowanie prac rady” pozostał niedookreślony. Jednak będą się na niego składały wszystkie czynności o charakterze organizacyjnym, czyli koordynowanie prac komisji i działań klubów radnych, zwoływanie i prowadzenie sesji, a także zarządzanie ewentualnych przerw w obradach rady i rozstrzyganie w przedmiocie zasadności odroczonej sesji na inny termin, czy też rozstrzyganie w zakresie przedmiotu obrad rady. Zdaniem organu nadzoru, rada wskazując, że uprawnienie przewodniczącego rady ogranicza się do wnioskowania o zarządzenie przerwy w posiedzeniu sesji i kontynuowanie w późniejszym terminie, a ostateczne rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do rady, wykroczyła poza ustawowe intencje prawodawcy. Organ stanowiący przypisał sobie kompetencje do kolegialnego rozstrzygania spraw, które na mocy ustawy należą wyłącznie do jednoosobowego organu wewnętrznego, jakim jest przewodniczący rady. Skoro podmiotem organizującym prace rady gminy jest przewodniczący rady, do jego uprawnień należy rozstrzyganie, czy w przypadku wystąpienia określonego rodzaju okoliczności zasadne jest przerwanie sesji i wyznaczenie innego terminu, kiedy będzie kontynuowana.

W uchwale znalazła się również informacja, że przed otwarciem sesji przewodniczący na podstawie listy obecności radnych stwierdza kworum. Dalej postanowiono, że w przypadku braku kworum sesji się nie otwiera. W protokole odnotowuje się przyczynę nieodbycia sesji. W ocenie organu nadzoru, liczba radnych przybyłych na sesję nie może mieć wpływu na możliwość prowadzenia obrad. Przepisy ustawy nie zakazują prowadzenia obrad przy braku kworum. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, przy braku kworum rada pozbawiona została jedynie możliwości podejmowania uchwał. Wskazany przepis ustawy ustanawia minimum radnych, których obecność jest niezbędna do podejmowania uchwał (obecność co najmniej połowy ustawowego składu rady). Zatem jednym z podstawowych warunków ważności uchwały podejmowanej przez radę gminy jest warunek zdolności uchwałodawczej (kworum).

Mając powyższe na względzie organ nadzoru orzekł o nieważności zarządzenia w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody kujawsko-pomorskiego z 1 lipca 2022 r. nr 90/2022