Dla radnych Prawo

Facebook w statucie gminy

Mateusz Górski

02.07.2020

Czy rada miejska może umieścić w statucie gminy postanowienie o posiadaniu i prowadzeniu profili na popularnych profilach społecznościowych? Jaki organ powinien być odpowiedzialny za ich założenie i prowadzenie?

Rada miejska w uchwale o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy dodała postanowienie, że rada posiada swoje profile na stronach społecznościowych Facebook i Instagram, na których zamieszcza aktualne informacje i udostępnia radnym do publikacji swoich opinii. W ocenie organu nadzoru postanowienie to w sposób istotny narusza treść art. 22 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 1990, nr 16, poz. 95 ze zm., dalej: usg), zgodnie z którym organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.

W ocenie organu nadzoru, kwestia posiadania przez radę profili na stronach społecznościowych Facebook i Instagram nie mieści się ani w zakresie pojęcia „organizacji wewnętrznej organów gminy”, ani w zakresie pojęcia „tryb pracy organów gminy”. Kwestia ta wykracza poza delegację ustawową.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 28 października 2008 r. (sygn. akt II SA/Ol 737/08), art. 22 ust. 1 usg wskazuję, że statut gminy reguluje organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy, a więc, zgodnie z treścią art. 11a usg – rady gminy oraz wójta (burmistrza, prezydenta). Brak jest wobec tego podstaw, aby w statucie wprowadzać regulacje dotyczące trybu pracy radnych obejmujące ich działania poza radą, a więc zamieszczanie przez radnych ich opinii na portalach społecznościowych.

Organ nadzoru zwrócił również uwagę na nieprecyzyjność skonstruowanego postanowienia. Z literalnej jego treści wynika, że rada „posiada swoje profile” oraz to ona „zamieszcza” na nich określone informacje. Brak jest jednak doprecyzowania, jaki podmiot w imieniu rady miałby założyć konta na wspomnianych stronach społecznościowych, kto tym samym byłby zobowiązany do zawarcia umów cywilnoprawnych na posiadanie takich kont oraz kto byłby odpowiedzialny za ich administrowanie. Zdaniem organu, intencją rady było – co jednak nie zostało wprost wyartykułowane w treści uchwały – aby założenie kont/profili na ww. portalach społecznościowych należało do kompetencji organu wykonawczego gminy, jako organu zobowiązanego do wykonywania uchwał rady. Trzeba jednak zauważyć, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 usg, do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. stanowienie o kierunkach działania wójta. W przywołanej normie prawnej nie mieści się wydawanie poleceń organowi wykonawczemu gminy co do sposobu załatwienia określonej sprawy, nakazywanie stosowania konkretnych rozwiązań prawnych ani też załatwianie konkretnej sprawy. Rada powinna zatem podejmować uchwały wyłącznie w sprawach należących do jej kompetencji i w ramach upoważnień ustawowych.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 10 czerwca 2020 r. nr KN-I.4131.1.382.2020.3