Akademia "Wspólnoty"

Problemy związane z budową przyłączy do sieci infrastruktury technicznej

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 4 listopada o godz. 13.00 w ścieżce "Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje"

Punktem wyjścia wykładu będą odmienne orzeczenia sądów administracyjnych w przedmiocie konieczności objęcia jedną zgodą budowlaną planowanego obiektu wraz z przyłączami gwarantującymi dostęp do sieci i infrastruktury technicznej lub możliwości oddzielenia do odrębnych procedur obiektu oraz przyłączy. Tłem będzie znowelizowane na przestrzeni od 19 września 2020r. do 5 października 2021r. Prawo budowlane określające nowe zasady sporządzania projektów budowlanych, uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz dokonywania zgłoszeń z uwzględnieniem cyfryzacji procedur i dokumentów.

Adresatami szkolenia są: pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw, urzędów miast na prawach powiatu oraz urzędów wojewódzkich) prowadzący postępowania i wydający pozwolenia na budowę oraz przyjmujący zgłoszenia budowlane, a także uprawnieni projektanci budowlani oraz inwestorzy.

Plan szkolenia:
1.          Obiekt i obsługujące go przyłącza obligatoryjnie w jednej zgodzie budowlanej? Czy można uzyskać odrębną zgodę dla obiektu i odrębną dla przyłączy? Prezentacja różnych linii orzeczniczych
2.          Zakres pojęć: przyłącze, instalacja, sieć infrastruktury technicznej
3.          Tryby uzyskiwania zgód budowlanych dla budowy obiektów, sieci, przyłączy i instalacji
4.          Niezbędne załączniki do wniosków o wydanie zgody budowlanej:
              • projekt budowlany i jego elementy
              • kopie i uwierzytelnione kopie dokumentów
5.          Podpis elektroniczny
6.          Ogólne zasady składania wniosków budowlanych w formie cyfrowej

Szkolenie poprowadzi Dagmara Kafar - urbanista – geograf, wieloletni pracownik organów administracji publicznej różnych szczebli. Do niedawna kierowała oddziałem wydającym, w imieniu prezydenta dużego miasta na prawach powiatu, wszelkie decyzje administracyjne związane z inwestowaniem: od warunków zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez pozwolenia na budowę po zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. Od ponad 5 lat prowadzi szkolenia z zakresu procedur administracyjnych związanych z szeroko pojętym inwestowaniem na mocy przepisów zwykłych i szczególnych, adresowanych do urzędników administracji publicznej oraz członków stowarzyszeń i izb zawodowych urbanistów, architektów, inżynierów budownictwa i geodetów. Kwestie podstaw prawnych inwestowania, w szczególności w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej, szkoląca porusza od dawna w licznych publikacjach w prasie branżowej – m.in. Gazecie Samorządu i Administracji oraz Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Jest autorką książki pt. „Specustawa mieszkaniowa. Nowe zasady realizacji inwestycji” wydanej we wrześniu 2018 r. przez Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. Obecnie kieruje działem procedur w firmie zajmującej się m.in. zarządzaniem procesami inwestycyjnymi.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl