Akademia "Wspólnoty"

Problematyka robót budowlanych w prawie zamówień publicznych

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 13 kwietnia o godz. 13.00 w ścieżce "Szkolenia na zamówienie"

Specyfika poszczególnych kategorii zakupów publicznych ujawnia specyficzne problemy przy udzielaniu i realizacji zamówień publicznych w danej branży. Ze znaczną specyfiką mamy do czynienia w przypadku robót budowlanych.

Powyższe wynika m.in. z:

1)    relacji pomiędzy przepisami P.z.p., K.c. oraz regulacji prawa budowlanego (sensu largo),

2)    trudności zidentyfikowania i przewidzenia wszystkich stanów przyszłych, wiążących się z realizacją inwestycji budowlanej, a która to przewidywalność jest konieczna w realiach zamówień publicznych,

3)    występowaniem w procesie inwestycyjnym znacznej ilości interesariuszy, w tym m.in. podwykonawców,

4)    szczególnych obowiązków jakie P.z.p. łączy z udzielaniem zamówień na roboty budowlane.

Problematyka wskazanej kategorii zamówień stanowi przedmiot szkolenia. Konkretyzując w ramach szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

1)    cech poszczególnych formuł udzielania i realizacji zamówień na roboty budowlane (wybuduj oraz zaprojektuj i wybuduj) oraz metod rozliczania inwestycji (kosztorysowa i ryczałtowa),

2)    sporządzania dokumentacji zamówienia na roboty budowlane, z uwzględnieniem swoistości prawnych w tym zakresie, w szczególności w zakresie formułowania opisu przedmiotu zamówienia,

3)    możliwości wykorzystania trybów szczególnych w sytuacjach atypowych,

4)    obowiązkowych klauzul w umowach na roboty budowlane,

5)    regulacji i rozwiązań prawnych zabezpieczających interes poszczególnych interesariuszy procesu inwestycyjnego (zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszych podwykonawców).

 

Szkolenie poprowadzi Konrad Różowicz – prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową. Poza badaniami związanymi z przygotowywaną pracą doktorską, dotyczącą roli Prezesa UZP oraz KIO w udzielaniu zamówień publicznych, jest autorem artykułów naukowych oraz glos.

Poza pracą naukową jest zaangażowany również w wsparcie szerokiego grona podmiotów działających w sferze zamówień publicznych, w szczególności poprzez aktywny udział w konferencjach, szkoleniach oraz publikowanie artykułów w systemach informacji prawnej oraz czasopismach branżowych.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl