W samorządach

Prezes Związku Miast z apelem w sprawie szczepień

Zygmunt Frankiewicz prosi prezydentów i burmistrzów o aktywne włączenie się w realizację Narodowego Programu Szczepień.

„Burmistrzowie i Prezydenci Miast Polskich, zwracam się z gorącym apelem do Was, liderów lokalnych, którzy realizują obowiązki państwa na poziomie najbliższym obywatelom, o jak najszersze włączenie się do realizacji Narodowego Programu Szczepień, w takim zakresie, jaki przynależy - w myśl zasady subsydiarności – samorządom miast” – pisze Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP.

„Program jest tworzony przez rząd, jednak odmiennie od wcześniej wdrażanych instrumentów walki z pandemią, ponieważ tym razem w proces roboczych konsultacji zostały włączone organizacje samo-rządowe. Pomimo tego, że nie wszystkie nasze uwagi zostały uwzględnione, trzeba docenić dobrą wolę Pełnomocnika Rządu.

Podstawową przesłanką naszego szerokiego udziału w realizacji programu szczepień jest dobro mieszkańców naszych miast. Dlatego nie mam wątpliwości, że – jak zawsze w trudnych momentach – zrobimy nie tylko to, co się nam zleca, ale także zrealizujemy inne, dodatkowe działania, które zachęcą obywateli do poddania się szczepieniom i ułatwią skorzystanie ze szczepień osobom potrzebującym pomocy w tym zakresie.

Rząd postanowił powierzyć gminom organizację transportu osób niepełnosprawnych i mających ograniczone możliwości skorzystania z transportu publicznego do punktów szczepień. Na ten cel prze-znaczono konkretne środki w formie ryczałtu. Zaproponowane stawki nie uwzględniają wszystkich oczekiwań, jakie formułowali uczestniczący w konsultacjach samorządowcy, ale zaletą propozycji rządowej jest jej elastyczność, która umożliwi racjonalne zorganizowanie tego zadania.

Rząd oczekuje ponadto, że w każdej gminie zostanie podany do publicznej wiadomości (np. na stronie internetowej) numer telefonu, pod którym będzie można uzyskać informacje na temat dostępnego transportu do punktów szczepień.

Na podstawie propozycji uczestników konsultacji zadeklarowaliśmy także wsparcie wysiłków strony rządowej w propagowaniu akcji szczepień. Zapewniono nas, że wszystkie gminy w ciągu najbliższych tygodni otrzymają materiały informacyjne (ulotki, plakaty itp.). Zostaną one dostarczone również w otwartej wersji elektronicznej, dzięki której będzie można je łatwiej wykorzystać na naszych stronach internetowych, w wydawanych przez nas biuletynach informacyjnych itp.

Uważamy, że najbardziej optymalnym działaniem z naszej strony będzie wysłanie przez każdego z nas indywidualnych zaproszeń na szczepienia do wszystkich osób z pierwszej grupy uprawnionych, z po-daniem ważnych informacji dodatkowych, w tym o możliwości skorzystania z transportu.

Życząc, by rozpoczynający się w tak niecodziennych okolicznościach Nowy Rok był przede wszystkim zdrowy, a także by przyniósł znaczący przełom w przezwyciężaniu pandemii i jej skutków społecznych i gospodarczych, pozostaję z szacunkiem. Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich”.