Akademia "Wspólnoty"

Prawa autorskie w praktyce działania jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 4 maja o godz. 13.00 w ścieżce "Kadry i prawo pracy"

W trakcie trwania szkolenia zostaną poruszone następujace zagadnienia:

1.   aspekty systemowe:

a)   zasady szczególne (np. Prawo budowlane),

b)   ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

c)   zasady ogólne (np. Kodeks cywilny),

2.   przedmiot ochrony:

a)   utwory (podziały rodzajowe, utwory chronione na szczególnych zasadach (w tym utwory architektoniczne i programy komputerowe),

b)   przedmioty praw pokrewnych (artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy, nadania, wydania),

c)   wyłączenia z ochrony (w tym materiałów urzędowych),

3.   podmioty wyłącznie uprawnione:

a)   twórcy i artyści wykonawcy,

b)   producenci, nadawcy, wydawcy,

c)   pozostałe podmioty, w tym spadkobiercy,

4.   rodzaje praw wyłącznych:

a)   prawa osobiste,

b)   prawa majątkowe,

c)   prawa zależne,

5.   zasady nabywania praw majątkowych:

a)   z mocy ustawy (pracodawcy twórców i artystów),

b)   z mocy postanowień umowy – umowy o przeniesienia praw,

c)   w ramach dziedziczenia (art. 935 k.c.),

6.   zasady obrotu umownego:

a)   umowa o przeniesienie praw albo umowa licencyjna,

b)   wymóg określenia pól eksploatacji,

c)   znaczenie domniemań ustawowych,

7.   rozliczanie wynagrodzeń (honorariów):

a)   ograniczenia stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,

b)   zakres oskładkowania umów z twórcami i artystami - umowy o dzieło czy umowy zlecenia ?,

8.   kiedy nie trzeba mieć zgody na korzystanie:

a)   wygasanie praw majątkowych,

b)   wyjątki w zakresie dozwolonego użytku,

c)   pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania – organizacja koncertów,

9.   wymóg zgody na rozpowszechnianie wizerunku,

10. skutki naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych:

a)   roszczenia z tytułu naruszenia praw osobistych,

b)   roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych,

c)   przedawnianie się roszczeń,

d)   odpowiedzialność karna – plagiat.

 

Szkolenie poprowadzi Rafał Golat – radca prawny w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, autor licznych publikacji książkowych i prasowych z zakresu prawa kultury, prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa podatkowego, trener prowadzący szkolenia z zakresu prawa, m. in. dla instytucji kultury. 


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl