Prawo

Pomoc finansowa tylko w formie uchwały budżetowej

Mateusz Górski

24.01.2020

Jeżeli gmina planuje udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego, powinna dokonać tego na podstawie uchwały budżetowej obowiązującej w roku udzielenia pomocy.

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa. Zakładała ona udzielenie pomocy w formie dotacji celowej ze środków budżetu 2019 r. w wysokości 5 tys. zł oraz 2020 r. w wysokości 895 tys. zł na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej w części dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej.

W uchwale nr 21/31/2019 z 22 lipca 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdziło, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 1990 r., nr 16, poz. 95) gminy mogą wzajemnie udzielać sobie lub innym jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej. Zakres kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie udzielenia pomocy finansowej określają normy ogólne zawarte w art. 126, art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240, dalej ufp).

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ufp podstawą udzielenia pomocy jest odrębna uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, podejmowana w roku budżetowym, w którym pomoc jest udzielana. W myśl art. 211 ufp budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet uchwalany jest na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Podejmowany jest na podstawie uchwały budżetowej. Zdaniem Kolegium udzielenie pomocy finansowej powinno nastąpić co do zasady na podstawie uchwały budżetowej obowiązującej w roku udzielenia pomocy. Dlatego Kolegium orzekło nieważność uchwały w części związanej z przedmiotem wykraczającym poza ramy budżetu 2019. Zwróciło ono również uwagę na fakt, że podjęcie przywołanego zakresu rozstrzygnięcia nie legitymizuje zadania jako przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2019–2022.

Uchwała Kolegium RIO w Opolu z 22 lipca 2019 r., 21/31/2019