Dla radnych

Pokrycie kosztów gospodarowania odpadami

fot. Pixabay

Uchwała o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie zawiera norm prawnych o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Dlatego nie może być ogłaszana w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6r ust. 2da ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2022 r. poz. 2519, ze zm., dalej: ustawa) rada miasta postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie postanowiła, że uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa.

Organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z naruszeniem art. 13 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2000 r. nr 62 poz. 718), zgodnie z którym w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się m.in. akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy oraz inne akty prawne, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, do aktów prawa miejscowego zaliczają się jedynie takie uchwały, które zawierają normy prawne o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Jeżeli akt prawotwórczy (uchwała rady gminy) zawiera co najmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, to jest to akt prawa miejscowego (wyrok NSA z 5 kwietnia 2002 r., sygn. akt I SA 2160/01).

Badana uchwała rady miejskiej nie zawierała żadnych jednostek redakcyjnych w formie przepisów, z których można by wywieść opisane normy prawne, dlatego nie stanowiła aktu prawa miejscowego. Postanowienia ustawy, stanowiące podstawę podjęcia uchwały, również nie wskazują na obowiązek jej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Organ nadzoru uwzględnił brak negatywnych skutków prawnych związanych z publikacją, dlatego stwierdził naruszenie prawa bez stwierdzania nieważności uchwały.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 15 marca 2023 r. nr VII.40.S.2023

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane