W samorządach

Podwarszawskie miasta ogrody zaczęły działać razem

Podkowa Leśna, Brwinów i Milanówek inwentaryzują urządzenia wodne i zasoby przyrodnicze, przymierzają się do budowy wspólnej sieci ścieżek rowerowych.

Od pół roku trwa realizacja wspólnego projektu podwarszawskich gmin Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek. Na jego realizację udało się pozyskać dofinansowanie – blisko 1,5 mln zł.

 

W połowie marca 2015 r. burmistrzowie trzech gmin współtworzących Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów podpisali aneks do porozumienia zawartego dwa lata wcześniej. Potwierdzili tym samym wolę współpracy i podjęcia działań na rzecz zwiększenia spójności obszaru trzech sąsiadujących ze sobą gmin. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów − poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

 

W kwietniu 2015 r. przeprowadzono warsztaty strategiczne, w których uczestniczyli burmistrzowie, radni, pracownicy merytoryczni urzędów oraz partnerzy społeczni porozumienia. Analizowano potencjał  gospodarczy, demograficzny, finansowy i społeczny PTO. Efektem wspólnej pracy było stworzenie pierwszego dokumentu strategicznego: „Wspólnych ram strategicznych rozwoju obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.

 

Trwają też prace nad kolejnymi dokumentami, koncepcjami i projektami, które pomogą w pozyskiwaniu środków na ich realizację. Gminy starają się przy okazji o wypracowanie zasad współpracy samorządów, które będą mogły służyć jako wzorzec i przykład dobrej praktyki dla innych. Regularnie odbywają się spotkania przedstawicieli samorządów z partnerami społecznymi projektu.

 

Wśród działań w ramach projektu znajdują się kwestie związane z gospodarką wodną, transportem, komunikacją, usługami społecznymi – w tym dotyczące budowy sieci ścieżek rowerowych, rewitalizacji terenów zielonych oraz spraw społecznych.

 

W ciągu sześciu miesięcy realizacji projektu zawarto 12 umów z wykonawcami dokumentacji i autorami strategii. Koordynowanych jest 26 odrębnych zadań. W toku są prace przygotowujące do kompleksowego uregulowania gospodarki wodnej na obszarze PTO. Trwa m.in. inwentaryzacja urządzeń wodnych, projektowanie odwodnienia i przebudowy zlewni w Milanówku, a także inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i tworzenie koncepcji nowych nasadzeń w trzech gminach.

 

W październiku na obszarze PTO rozpoczną się pomiary natężenia ruchu na stacjach kolejowych i drogach. Powstanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która obejmie drogi mające największe znacznie dla udrożnienia ruchu lokalnego. Trwa również projektowanie ścieżek rowerowych prowadzących m.in. z Brwinowa do Milanówka, w samym Milanówku, a także wzdłuż z Milanówka przez Owczarnię do Podkowy Leśnej.

 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu rozpoczęło się projektowanie dróg oraz szkoły i przedszkola w Parzniewie.

 

Ważnym elementem projektu są konsultacje społeczne. Do tej pory mieszkańcy mogli ocenić koncepcję strefy rekreacji w Brwinowie, rozbudowę skateparku w Milanówku oraz projekt szkoły i przedszkola w Parzniewie. W październiku planowane są konsultacje dokumentacji budowy cmentarza komunalnego w Żółwinie.

 

Oprócz strategii – rozwoju terenów zielonych, komunikacyjnej, uregulowania i ochrony stosunków wodnych – powstanie też Zintegrowana Strategia Społeczna. We wrześniu na terenie trzech gmin przeprowadzono badania ankietowe na temat jakości usług społecznych, z których korzystają mieszkańcy PTO. Prowadzone były także tzw. zintegrowane wywiady grupowe z lokalnymi liderami opinii społecznej. Wypowiedzi mieszkańców zebrane w 1580 ankietach i wnioski ze spotkań warsztatowych z samorządowcami i społecznikami dadzą obraz obecnej sytuacji i pozwolą na zaplanowanie odpowiednich działań integracyjnych i w sferze polityki społecznej.

 

Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.

TAGI: dobre praktyki, fundusze unijne, finanse samorządowe, gospodarka, ochrona środowiska, polityka miejska,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane