Akademia "Wspólnoty"

Podstawowe aspekty wdrożenia dyrektywy unijnej ws. ochrony sygnalistów w urzędzie JST

Szkolenie online w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 28 stycznia o godz. 13.00 w ścieżce "Szkolenia na zamówienie".

Dyrektywą Unijną z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwana dalej „Dyrektywą”) państwa członkowskie zostały zobowiązane do wdrożenia do dnia 17 grudnia 2021r. przepisów rangi ustawowej, wykonawczych i administracyjnych zapewniających efektywne metody dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa unijnego i skuteczną ochronę dla sygnalistów zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

W praktyce oznacza to, że do dnia 17 grudnia 2021r., niezależnie od etapu zaawansowania prac polskiego ustawodawcy, co do zasady wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane będą do wdrożenia Dyrektywy w urzędach. W związku z czym, JST staną przed wyzwaniem dostosowania aktualnej organizacji urzędu jak i istniejących regulacji wewnętrznych w taki sposób, by były zgodne z Dyrektywą.

Celem niniejszego szkolenia jest przybliżenie tematyki ochrony sygnalistów w jednostkach samorządu na dwóch płaszczyznach – teoretycznej i praktycznej. W ramach krótkiego aspektu teoretycznego postaramy się przybliżyć podstawowe kwestie jak to, skąd sygnaliści znaleźli się w JST, kim są sygnaliści, jakie naruszenia mogą zgłaszać i jaka jest rola jednostek samorządu terytorialnego w zapewnieniu ochrony sygnalistom. Skupiając się na stronie praktycznej w ramach niniejszego szkolenia postaramy się przybliżyć zakres działań koniecznych do podjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego od strony organizacyjnej, analizy aktualnych regulaminów pracy i polityk jak i przygotowania polityki dedykowanej bezpośrednio sygnalistom.

Samorządy będą bowiem zobligowane do opracowania procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa unijnego, w tym procedury dla zgłoszeń anonimowych oraz prowadzenia odpowiednich rejestrów. Innymi słowy w niniejszego szkolenia zostaną podjęte wszelkie starania, by pomóc jednostkom samorządu terytorialnego, w szczególności kierownikom urzędów zapoznać się z podstawowymi założeniami Dyrektywy oraz zakresem działań pozwalających na wcześniejsze przygotowanie się na nadchodzącą zmianę. 

Szkolenie poprowadzi Joanna Nazdrowicz – radca prawny, od 2017 roku związana z Kancelarią Ostrowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Toruniu. Główny przedmiot jej działalności zawodowej związany jest z bieżącą obsługą prawną organów administracji państwowej, w szczególności w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego stosowanego w sferze działalności jednostek samorządu terytorialnego.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl