Dla radnych

Podstawa prawna udzielenia dotacji

Żaden z obowiązujących przepisów nie stanowi delegacji dla organu stanowiącego do podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji realizowanej przez samorządowy zakład budżetowy. Realizując swoje kompetencje organ publiczny musi uwzględniać treść normy ustawowej. Odstąpienie od tej zasady stanowi istotne naruszenie prawa.

Rada miejska, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2021 r. poz. 1372 i 1834, dalej: usg) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), określiła w uchwale wysokość dotacji celowej na finansowanie inwestycji realizowanej przez samorządowy zakład budżetowy, cel, na który dotacja była przekazana, termin rozliczenia dotacji. Postanowiła również, że dotacja celowa przekazywana będzie przez miasto na wniosek samorządowego zakładu budżetowego.

Kolegium RIO stwierdziło, że uchwała została podjęta bez podstawy prawnej. Żaden z obowiązujących przepisów, w szczególności żaden z powołanych w podstawie prawnej uchwały, nie stanowi delegacji dla organu stanowiącego do podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji, realizowanej przez samorządowy zakład budżetowy. Ogólny charakter art. 18 ust. 1 pkt 15 usg nie może stanowić samodzielnej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek uchwały przez radę gminy. Przepis ten uzupełnia jedynie szczegółowe upoważnienie, które musi wynikać z przepisu rangi ustawowej, przy czym upoważnienie to musi być wyraźne, a nie tylko pośrednio wynikać z ustawy. Ponadto powinno wskazywać organ administracji publicznej właściwy do wydania danego aktu normatywnego (w omawianej sprawie jednoznacznie wskazywać kompetencję organu stanowiącego bądź organu wykonawczego).

Istnienia upoważnienia ustawowego do stanowienia przez JST aktu normatywnego nie można domniemywać. Nie stanowi takiej podstawy podany przez radę przepis ustawy o finansach publicznych. Określa on bowiem jedynie rodzaje dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego. Realizując swoje kompetencje organ publiczny musi uwzględniać treść normy ustawowej. Odstąpienie od tej zasady z reguły stanowi istotne naruszenie prawa.

Dlatego organ nadzoru orzekł o nieważności uchwały w całości.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 29 listopada 2021 r. nr 68/2021