W samorządach

Pod wiatr

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych postuluje zmianę ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

W przyjętym stanowisku przedstawiciele Porozumienia zwracają uwagę na potrzebę modyfikacji przepisów dotyczących lokalizowania budynków mieszkalnych oraz budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych, wynikających z ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych:

- zmniejszenia wymaganej odległości lokalizowania budynków mieszkalnych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy),
- wydłużenia terminu przewidzianego dla prowadzenia postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących budowy budynków mieszkalnych, wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy (art. 14 ust. 2 ustawy).

„W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości sytuowania zabudowy mieszkaniowej w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami. Z uwagi na średnią wysokość całkowitą elektrowni wiatrowych na poziomie 150 - 200 m, w promieniu 1,5 - 2 km od pojedynczej elektrowni wiatrowej, nie ma możliwości lokalizowania zabudowań mieszkaniowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy” - zauważają sygnatariusze listu. „Z uwagi na fakt, iż wiele elektrowni wiatrowych uzyskało pozwolenie na budowę przed wejściem w życie ww. ustawy i, tym samym, zlokalizowane są w bardzo bliskiej odległości od istniejących zabudowań mieszkalnych (około 600 m), obecnie nie ma sposobności zagęszczenia istniejącej zwartej zabudowy miejscowości. W związku z tym, iż w skali całego kraju większość inwestycji realizowana jest w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, a nie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obecna sytuacja prawna uniemożliwia całkowicie budowę obiektów o funkcji mieszkalnej na ogromnym areale, w tym na terenie całych miejscowości” - argumentują samorządowcy.

Stanowisko OPOS zostało przyjęte przez: Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Związek Gmin Lubelszczyzny, Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.