Prawo

Plaże dla gmin

Projekt nowelizacji ustawy zgłoszony przez senatorów zakłada przekazanie samorządom prawa do dysponowania plażami morskimi.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej został zgłoszony jako inicjatywa ustawodawcza Senatu przez grupę senatorów. Inicjatorem jest Stanisław Gawłowski, szef nadzwyczajnej senackiej komisji ds. klimatu.

Celem nowelizacji jest zapewnienie gminom nadmorskim znajdującym się w obszarze pasa nadbrzeżnego szerszego wpływu na sposób gospodarowania  pasem technicznym, w obrębie którego znajdują się plaże - czytamy w uzasadnieniu. Projekt stwarza podstawę prawną do wykorzystywania przez gminę pasa technicznego znajdującego się w granicach tej gminy, dla celów rekreacyjnych, turystycznych, sportowych oraz kulturalnych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. O zamiarze skorzystania z ww. uprawnienia gmina będzie obowiązana zawiadomić właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, który będzie mógł wyrazić – w drodze decyzji administracyjnej – sprzeciw co do rodzaju, miejsca, okresu lub sposobu wykorzystania pasa technicznego.
Projektowana regulacja, zwiększając wpływ organów gminy na wykorzystanie pasa technicznego, ma umożliwić efektywne gospodarowanie obszarem o szczególnych walorach turystycznych i krajoznawczych, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad służących ochronie wybrzeża morskiego.

W obowiązującym stanie prawnym pas techniczny – stanowiący sferę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu – jest obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska (art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy o obszarach morskich). Pas techniczny wchodzący w skład pasa nadbrzeżnego, podlega administracji morskiej, którą stanowią minister właściwy do spraw gospodarki morskiej jako naczelny organ administracji morskiej oraz dyrektorzy urzędów morskich będący terenowymi organami administracji morskiej.

Obowiązujące przepisy w zakresie wykorzystywania pasa technicznego traktują gminę tak, jak każdy inny podmiot zamierzający wykorzystywać taki pas. Innymi słowy gmina może złożyć wniosek o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż określony we wspomnianym art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy o obszarach morskich.
W związku z tym proponuje się przyjęcie jako zasady, że gmina ma prawo wykorzystywać pas techniczny, o ile będzie to czyniła w celach rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych oraz przestrzegała wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska (nie będzie podejmowała działań, które mogłyby skutkować pogorszeniem dobrostanu pasa technicznego i środowiska), a także uczyni zadość procedurze wynikającej z przepisów (dodawany art. 36b ust. 1). Gmina nie będzie musiała uzyskiwać zgody właściwego dyrektora urzędu morskiego na wykorzystywanie pasa technicznego.


fot. UM Województwa Zachodniopomorskiego

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane