W samorządach

PKW radzi samorządom jak przeprowadzić wybory

31.03.2020

Zgłoszenie na członków komisji może być w formie skanu, potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego – to niektóre sugestie PKW dla samorządów w reakcji na list Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich.

Państwowa Komisja Wyborcza ma nadzieję, że wszystkie podmioty uczestniczące w procedurze wyborczej na bieżąco realizują swoje obowiązki wynikające z kalendarza wyborczego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia m.in. zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – napisał Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w liście do samorządów.

PKW informuje, że w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez urzędy gmin, Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 26 marca 2020 r. poinformowała wszystkich komisarzy wyborczych, że:

1) w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

PKW informuje, że posiada informacje od komitetów wyborczych o podejmowanych przez nie działaniach związanych ze zgłaszaniem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych listownie. Należy przy tym zaznaczyć, że stosownie do art. 182 § 5 Kodeksu wyborczego zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów. W związku z tym, stosownie do kalendarza wyborczego stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 184), zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać dokonane najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza zauważa, że do upływu wskazanego terminu pozostało dwa tygodnie. Dlatego też w chwili obecnej należy wstrzymać się z opiniami w zakresie braku kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. W szczególności w sytuacji, gdy do Krajowego Biura Wyborczego każdego dnia wpływają kolejne zgłoszenia wyborców do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza zauważa przy tym, że część komitetów wyborczych dokonała zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dopiero w dniu 26 marca 2020 r.

Jako przedwczesne PKW ocenia uwagi dotyczące:

zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych – po 10 kwietnia 2020 r.,

szkoleń obwodowych komisji wyborczych – po 23 kwietnia 2020 r.,

tworzenie odrębnych obwodów głosowania – do 6 kwietnia 2020 r.,

wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa,

realizacji zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym,

sporządzania spisów wyborców – do 20 kwietnia 2020 r.,

wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania – do 8 maja 2020 r.

Dla przykładu już teraz można jednak wskazać – jak pisze PKW –  że np. w kwestii dotyczącej sporządzania aktów pełnomocnictwa trzeba mieć na uwadze, że jak wynika z § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r. poz. 1724 oraz z 2018 r. poz. 1434), w przypadku gdy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy (miasta) niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy (miasta). Wprawdzie jak wynika z art. 56 § 4 Kodeksu wyborczego akt pełnomocnictwa do głosowania należy sporządzić niezwłocznie po sprawdzeniu danych zawartych we wniosku, lecz w zaistniałej sytuacji, tj. w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, wskazane jest ustalanie z wyborcami, w miarę możliwości (w zależności od liczby złożonych wniosków), późniejszych terminów sporządzenia aktu pełnomocnictwa, tj. bliższych terminowi wyborów.

Należy bowiem – zdaniem PKW – mieć na uwadze, że zgodnie z art. 56 § 2 Kodeksu wyborczego wniosek może być wniesiony najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów. W związku z tym, stosownie do kalendarza wyborczego stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 184), termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa w dniu 4 maja 2020 r. Oznacza to, że akty pełnomocnictwa mogą być sporządzane również w okresie od 4 do 8 maja 2020 r., oczywiście przy uwzględnieniu liczby złożonych wcześniej wniosków. W chwili obecnej nie można natomiast przewidzieć, jaka sytuacja związana z epidemią będzie występowała w tym okresie.

Stanowisko PKW >>>

TAGI: wybory,