W samorządach

PFRON dla samorządów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił dofinansowanie dla samorządów, które zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawno-ściami w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa.

W ramach modułu IV programu rady nadzorczej PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu oraz sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” samorządy mogą uzyskać refundację do 50 proc. poniesionych wydatków, w kwocie nieprzekraczającej 100 tysięcy zł. Na to działanie PFRON przeznaczył ponad 53 mln zł. Łącznie z budżetu PFRON do samorządów trafi w tym roku ponad 1,5 mld zł na realizację działań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na moduły realizowane w ramach dodatkowego programu rady nadzorczej dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, PFRON przeznaczył ponad 200 mln zł.

Rada Nadzorcza PFRON rozszerzyła przygotowany dwa lata temu program pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu o sytuacje kryzysowe wywołane chorobami zakaźnymi. W ramach tego programu uruchomiono dwa dodatkowe moduły – III i IV. Moduł III to wsparcie dla osób niepełnosprawnych, których placówki zapewniające im dzienne wsparcie i opiekę czasowo zawiesiły swoją działalność. Moduł IV daje samorządom możliwość uzyskania dofinansowania do realizowanych przez nie form pomocy osobom niepełnosprawnym w okresie pandemii. Powiat, który chce skorzystać ze wsparcia, składa wniosek o przyznanie refundacji we właściwym terytorialnie oddziale PFRON. W przypadku pozytywnej decyzji wypłata refundacji następuje nie później, niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji. Termin składania wniosków upływa 15 września.

– Kwota, którą PFRON przekaże w tym roku samorządom, jest wyższa niż kiedykolwiek. W obecnym czasie zależy nam szczególnie na tym, aby wzmacniać poczucie bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami. W tym zakresie samorządy mają do odegrania znaczącą rolę – mówi Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu Funduszu.