Akademia "Wspólnoty"

Organizacja, ewidencja, rozliczanie i kontrola czasu pracy nauczycieli w oświacie

Szkolenie online w Akademii "Wspólnoty"odbędzie się 9 lutego o godz. 13.00 w ścieżce "Oświata w JST"

Czas pracy stanowi jedno z bardziej złożonych oraz społecznie i ekonomicznie doniosłych zagadnień prawa pracy. Jego prawna regulacja jest ważnym determinantem organizacji pracy, a jednocześnie wyznacza sferę chronionych interesów pracowniczych. Jest także jednym z czynników wyznaczających politykę zatrudnienia realizowaną w naszym kraju.

Definicję czasu pracy zawiera art. 128 Kodeksu Pracy i zgodnie z jego treścią czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu pracy w zakładzie lub innym

Zgodnie zatem z zapisami art. 42 ust. 7a ustawy Karta nauczyciela, rejestrowane i rozliczane w dziennikach są zajęcia realizowane w ramach pensum, czyli prowadzone bezpośrednio z uczniami. Nie rozlicza się natomiast pozostałych zajęć i czynności, chociaż niektóre z nich, jak chociażby wycieczki szkolne, są odnotowywane w dziennikach lekcyjnych.

Brak zapisów w ustawie Karta nauczyciela na temat ewidencjonowania czasu pracy koniecznego na zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym należy traktować jako świadomy wybór ustawodawcy, aby nie wprowadzać ewidencji czasu wykonania tej grupy obowiązków. Skoro ustawa Karta nauczyciela ustala, że zajęcia i czynności realizowane w ramach pensum nauczyciela są rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć w okresach tygodniowych, to należy konsekwentnie przyjąć, że gdyby ustawodawca chciał uregulować ewidencjonowanie pozostałych obowiązków to uregulowałby to wprost w ustawie bądź delegował kompetencję do wydania stosownych przepisów na rzecz innego organu publicznego.

 W praktyce zakres zadań, jaki można przydzielić nauczycielowi w ramach czasu pracy, budzi wątpliwości nie tylko pracowników, ale także dyrektorów. Tymczasem przepisy wyraźnie wskazują, że w ramach czasu pracy i otrzymywanego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest nie tylko realizować pensum, ale także wykonywać m.in. zadania statutowe przedszkola oraz inne prace wynikające z przepisów.

Podczas webinaru  omówimy problematyczne kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli, bowiem regulacja czasu pracy nauczycieli to regulacja szczególna, w większości przypadków wyłączająca zastosowanie przepisów powszechnego prawa pracy o czasie pracy.

Szkolenie poprowadzi  Roman Lorens - nauczyciel, certyfikowany trener „MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „ TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów publikacji książkowych z zakresu zarządzania oświatą i nowych technologii. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i miesięcznikiem „Pracownik Samorządowy”. Wykładowca Akademii „Wspólnoty”. Ambasador marki MAC Technologie w Grupie MAC S.A. Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl