Prawo

Organ nie udostępnia informacji, których nie posiada

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania takich informacji są podmioty będące w ich posiadaniu. Wnioskujący o udostępnienie informacji publicznej nie może być obciążany wykazywaniem, że podmiot, który winien informacje posiadać, rzeczywiście ją posiada.

Mieszkanka zwróciła się do prezydenta o udostępnienie informacji publicznej w postaci dokumentu „Analiza parametrów geomechanicznych dawnego kamieniołomu [...] 2018". Prezydent skierował wniosek do dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej. Ten wystąpił do pracowni projektowej o dostarczenie wnioskowanego dokumentu, ale ta odmówiła tłumacząc, że nie dysponuje prawami autorskimi do niego. O tym fakcie powiadomiono wnioskodawczynię. Ta jednak uznała, że brak zgody autora opracowania nie może stanowić przeszkody w udostępnieniu informacji publicznej.

Dyrektor ZZM wyjaśnił, że zgodnie z pkt 1.3 SIWZ „wszelkie opracowania będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane w oparciu o wykonane przez wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze i prace pomocnicze, związane z prawidłowym opracowaniem dokumentacji, tj. m.in. wizje terenowe, dokumentacje fotograficzne, badania gruntu, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje pomiarowe w tym pomiary geodezyjne, analizy i ekspertyzy techniczne oraz inne specjalistyczne materiały wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia”. Wyjaśnienia te nie przekonały wnioskodawczyni i sprawa trafiła do sądu w związku z rzekomą bezczynnością organu.

Sąd wyjaśnił, że zgodnie w omawianej sprawie podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej uprawdopodobnił, że żądanej informacji nie posiada, a o przyczynie takiego stanu poinformował skarżącą. Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej powiadomił skarżącą, że wystąpił do firmy o dostarczenie wnioskowanego dokumentu, co było jednoznaczne ze wskazaniem, że sam w posiadaniu tego dokumentu nie jest. Dyrektor starał się ten dokument dla wnioskodawczyni uzyskać, mimo że – jak wskazuje sąd – żaden przepis ustawy nie nakłada na organ zobowiązany, niebędący w posiadaniu informacji publicznej, obowiązku jej pozyskania. W konsekwencji przyczyny, dla których próby pozyskania dokumentu zakończyły się niepowodzeniem, nie są w sprawie istotne. Przeszkodą w udostępnieniu dokumentu był jego brak, a nie odmowa jego przekazania organowi przez autorów i powody, którymi ci autorzy się kierowali.

Reasumując, sąd wskazał, że organ nie może udostępnić informacji, której sam nie posiada bez względu na to, czy – w ocenie wnioskodawcy – winien nią dysponować.

Ostatecznie należy stwierdzić, że organ, informując wnioskującą o braku żądanej informacji i o przyczynach takiego stanu, zadośćuczynił należycie swemu obowiązkowi. Zarzut jego bezczynności ocenić należało jako nietrafny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 11 sierpnia 2020 r., sygn. akt II SAB/Kr 83/20