Dla radnych

Opłaty dla nieruchomości letniskowych

Podczas podejmowania uchwały należy brać pod uwagę przyszłą datę obowiązywania przepisów. Tym samym rada określając termin obowiązywania uchwały od 1 stycznia 2022 r. powinna była ustalić opłatę ryczałtową od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe eliminując kryterium wykorzystywania jedynie przez część roku.

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Ustaliła w niej ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w wysokości 160 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustalono ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – w wysokości 450 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uchwała podlegała ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa i weszła w życie 1 stycznia 2022 r.

Kolegium RIO mając na uwadze, że badana uchwała została podjęta 9 grudnia 2021 r. i weszła w życie 1 stycznia 2022 r., badając jej zgodność z prawem wzięło pod uwagę przepisy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2021 r. poz. 888 ze zm., dalej: ucpg), obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. Z nowego brzmienia art. 6j ust. 3b ucpg wynika, że w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Zgodnie z art. 10 ucpg, cytowany przepis art. 6j ust. 3b ucpg wchodził w życie 1 stycznia 2022 r.

Rada miejska określiła termin obowiązywania uchwały od 1 stycznia 2022 r., a więc już w czasie obowiązywania nowych przepisów ustawy. Tym samym powinna była ustalić opłatę ryczałtową od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe eliminując kryterium „wykorzystywania jedynie przez część roku”, stanowiące podstawę ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości powołanej kategorii. Stąd postanowienia uchwały naruszały art. 6j ust. 3b ucpg w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., co uzasadniało orzeczenie nieważności uchwały w części.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 3 stycznia nr 1/1/2022