Dla radnych

Opinia rady przy wyborze dyrektora

fot. Pixabay

Jeżeli do konkursu na dyrektora szkoły nie zgłosi się żaden kandydat albo w jego wyniku nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu – w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi – po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Brak zasięgnięcia opinii czyni całą procedurę powierzenia wadliwą, a akt prawny (zarządzenie) o powierzeniu stanowiska jest sprzeczny z prawem.

Wójt gminy wydał zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej. Jako podstawę prawną wskazał art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, dalej: usg) oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 1, 12 i 21 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (DzU z 2021 r. poz. 1082, ze zm., dalej: po). W ocenie organu nadzoru sposób powierzenia stanowiska dyrektora szkoły istotnie naruszył art. 63 ust. 12 po.

Zgodnie z art. 63 ust. 12 po, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Brak spełnienia przesłanki zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej czyni całą procedurę powierzenia wadliwą a akt prawny (zarządzenie) sprzeczny z prawem. Jak wskazał organ nadzoru, wójt uzyskał opinię rady pedagogicznej dopiero po wydaniu zarzadzania. Wprawdzie art. 63 ust. 12 po nie określa terminu, w jakim powinno nastąpić wyrażenie tej opinii przez radę pedagogiczną, tym niemniej należy zwrócić uwagę na treść art. 89 usg, który stwierdza: jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu gminy od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu.

W przywołanych unormowaniach art. 89 ust. 1 usg, w związku z art. 63 ust. 12 po, organ nadzoru stwierdził, że wyrażenie opinii przez radę pedagogiczną powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia radzie pisma w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora. W związku niedochowaniem tego terminu organ nadzoru orzekł o nieważności uchwały w całość.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 27 września 2022 r.nr WNP-O.4131.12.2022


Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane