Prawo

Odpowiedzialność odszkodowawcza województwa

Dominik Krzysztofowicz

29.06.2020

Województwo ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za niezgodne z prawem działania lub zaniechania marszałka województwa realizowane przy wykonywaniu władzy publicznej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Do Sądu Najwyższego trafiły pytania: „Czy regionalna wspólnota samorządowa – województwo ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za niezgodne z prawem działanie (zaniechanie) marszałka województwa realizowane przy wykonywaniu władzy publicznej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w art. 75 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. dawnego prawa wodnego, według brzmienia wynikającego z DzU 2001 r. Nr 115 poz. 1229, z późn. zm., DzU z 2004 r. Nr 116, poz. 1206)?”. W przypadku pozytywnej odpowiedzi sąd miał udzielić odpowiedzi również na pytanie: „Czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie wstąpiło do procesu na podstawie art. 534 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. nowego Prawa wodnego DzU z 2017.1566), z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2018 r., w miejsce dotąd biorącego udział w sprawie województwa?”.

W uchwale sąd wyjaśnił, że tak, województwo ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za niezgodne z prawem działania lub zaniechania marszałka województwa realizowane przy wykonywaniu władzy publicznej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa powyżej. Dodał także, że w procesie cywilnym o odszkodowanie za niezgodne z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu zadań publicznych, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wszczętym przed dniem wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w miejsce pozwanego województwa, nie wstępuje na podstawie art. 534 ust. 5 pkt 3 tej ustawy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie.

Uchwała Sądu Najwyższego z 27 lutego 2020 r., III CZP 57/19