Dla radnych

Nowelizacja ustawy a stawka za odpady

fot. Pixabay

Rada gminy w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna wziąć pod uwagę termin wejścia w życie podejmowanej uchwały.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W uchwale rada ustaliła ryczałtową stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 191,90 zł za rok od nieruchomości. Ustaliła również ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 383,80 zł za rok, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2022 r.

W ocenie kolegium Izby, postanowienia uchwały były niezgodne z art. 6j ust. 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU 1996 nr 132 poz. 622, ze zm., dalej: ucpg) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 lit. f ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (DzU z 2021 r. poz. 1648), który obowiązywał od 1 stycznia 2022 r. – stanowił on, że ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rada gminy określa za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.

Skoro uchwała rady gminy wchodziła w życie 1 stycznia 2022 r., rada w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, powinna uchwalić ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Tak więc postanowienia uchwały były sprzeczne z art. 6j ust 3b ucpg, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Stąd organ nadzoru orzekł o nieważności uchwały w całości.

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 29 grudnia nr 0102-405/21

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane