Gospodarka

Nowelizacja Polskiego Ładu

Pierwsza grupa zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy preferencji podatkowych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Kolejne zmiany dotyczą stawki stosowanej w pierwszym przedziale skali progresywnej, która została obniżona z 17 proc. do 12 proc. Ustawa uchyla przepisy dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej. Opodatkowanie według zmienionej stawki ma dotyczyć dochodów uzyskanych w 2022 r.

Ze względu na wadliwość obecnie obowiązujących rozwiązań ustawa uchyla przepis statuujący podstawę prawną do pomniejszenia podstawy obliczenia podatku o wydatki poniesione na zakup zabytku. Wprowadzono również zastrzeżenia, że w przypadku odliczenia wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, prawo do pomniejszenia podstawy obliczenia podatku przysługuje pod warunkiem, że po poniesieniu takich wydatków podatnik uzyskał zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzające wykonanie prac lub robót.

Na skutek zmian ustawowych podatnik, zamiast jednego, będzie mógł wskazać do trzech płatników, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek. W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, jeżeli łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Zgodnie z nowymi przepisami prawo skorzystania ze zwolnienia od podatku, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł będzie przysługiwało: podatnikom do ukończenia 26. roku życia, podatnikom, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium RP, podatnikom, którzy w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało, lub sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny albo sprawowali funkcję rodziny zastępczej.

 

Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2022 poz. 1265)