Akademia "Wspólnoty"

Nowe uprawnienia stron postępowań środowiskowych oraz organizacji ekologicznych

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 25 maja o godz. 13.00 w ścieżce "Nowe prawo"

Wykład obejmuje zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, wchodzące w życie 13 maja 2021r. (przyjęte przez Sejm 30.03.2021r.). Dotyczą one nowych procedur wstrzymania wykonania oraz zaskarżania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pośrednio – innych decyzji, zwanych zezwoleniami na inwestycje (np. zgód wodnoprawnych, pozwoleń na budowę, decyzji wydawanych na podstawie specustaw inwestycyjnych itp.).

Nowelizacje te są odpowiedzią na opinię Komisji Europejskiej z dnia 7 marca 2019 r. (naruszenie nr 2016/2046) wyszczególniającą uchybienia względem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Adresatami szkolenia są: pracownicy organów administracji publicznej prowadzący postępowania i wydający decyzje środowiskowe oraz pozostałe zezwolenia na inwestycje, organizacje ekologiczne, a także inwestorzy planujący przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Plan szkolenia:

1.          Objaśnienie zakresu pojęcia „zezwolenie na inwestycję” w świetle nowelizacji ustawy środowiskowej z 30.03.2021r.

2.          Tryb wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej z rygorem natychmiastowej wykonalności przez organy odwoławcze oraz sądy administracyjne na skutek wniosku stron postępowania środowiskowego lub organizacji ekologicznej.

3.          Skutki prawne wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej:

•            nowe obowiązki informacyjne,

•            obligatoryjne zawieszenie procedowanych zezwoleń na inwestycję.

4.          Nowe uprawnienia stron postępowania oraz organizacji ekologicznych w postępowaniach

o wydanie decyzji środowiskowych oraz innych zezwoleń na inwestycję.

5.          Nowe obowiązki organów administracji publicznej w informowaniu o wydanych decyzjach środowiskowych oraz zezwoleniach na inwestycję.

6.          Przepisy przejściowe wprowadzania nowelizacji z 30.03.2021r.

 

Szkolenie poprowadzi  Dagmara Kafar.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl