Prawo

Nieprawidłowe określenie terminu wejścia aktu prawa miejscowego

Mateusz Górski

24.01.2020

Rada gminy ogłaszając akty prawa miejscowego, powinna przestrzegać czternastodniowego terminu. Nieprawidłowe określenie terminu wejścia aktu prawa miejscowego w życie stanowi istotne naruszenie prawa i powoduje konieczność stwierdzenia nieważności uchwały.

Rada gminy przegłosowała zmianę uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. W § 3 uchwały wskazano, iż „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”.

W toku kontroli wojewoda świętokrzyski stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem przepisu art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2017 r., poz. 1523 ze zm.). Zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W podstawie prawnej uchwały rada gminy powołała się na ww. przepisy, a także na art. 15 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2018 r., poz. 2016 ze zm.), zgodnie z którym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Wojewoda w rozstrzygnięciu podkreślił, że na radzie gminy ciążą obowiązki dotyczące zasad prawidłowego stanowienia prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z art. 4 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych co do zasady wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia. Omawiana uchwała stanowi akt prawa miejscowego, gdyż zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec gminy. Nieprawidłowe określenie terminu wejścia aktu prawa miejscowego w życie stanowi istotne naruszenie prawa i tym samym powoduje konieczność stwierdzenia nieważności uchwały.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego z 26 lipca 2019 r. nr PNK.I.4130.75.2019