Dla radnych

Nie ma rewitalizacji bez degradacji

fot. Pixabay

Gdy gmina zamierza realizować zadania własne w zakresie rewitalizacji, rada wyznacza, w drodze uchwały, obszar zdegradowany, a następnie obszar rewitalizacji. Brak wskazania któregoś z obszarów przesądza o nieważności aktu prawnego.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W trakcie postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (DzU z 2021 r. poz. 485, dalej: ur) w zakresie braku wskazania w załączniku graficznym granic obszaru zdegradowanego, a jedynie obszaru rewitalizacji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ur, w przypadku, gdy gmina zamierza realizować zadania własne w zakresie rewitalizacji, rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Załącznikiem do uchwały jest mapa w skali co najmniej 1:5000, sporządzona z wykorzystaniem mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem mapy ewidencyjnej, na której uwidacznia się oba obszary. W załączniku do uchwały nie rozróżniono obszarów zdegradowanego i rewitalizacji oraz nie naniesiono legendy wyjaśniającej zastosowane oznaczenie graficzne. Natomiast mapa zawierała także informację, że przedstawia obszar gminnego programu rewitalizacji.

Jak zauważył organ nadzoru, art. 8 ust. 1 ur wyraźnie wskazuje, że w celu realizacji zadań związanych z rewitalizacją niezbędne jest podjęcie w pierwszej kolejności uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany, a następnie obszar rewitalizacji. W art. 9 ur wskazane zostało, że jako obszar zdegradowany można wyznaczyć taką przestrzeń, która znajduje się stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Poza powyższym obszar wyznaczany jako zdegradowany musi spełniać jeszcze co najmniej jedno z negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. W granicach obszaru zdegradowanego, cechujących się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się obszar rewitalizacji. Przy czym obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20 proc. powierzchni gminy oraz zamieszkany przez więcej niż 30 proc. liczby mieszkańców gminy. Analizując załącznik graficzny do uchwały organ nadzoru stwierdził, że granic obszaru zdegradowanego nie wyznaczono, stąd orzekł o nieważności uchwały.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 16 marca 2022 r. nr IFIII.4131.1.9.2022

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane