Najważniejsze to zapobiegać – ważna debata o zdrowiu

Zapraszamy na panel „Profibaza jako wsparcie profilaktyki chorób i promocji zdrowia w społecznościach lokalnych i w regionach”. Już 28 października 2020 o godz. 9 00.

PROFIBAZA to cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II E-administracja i otwarty rząd.

System ProfiBaza pozwoli:

1) generować dane oraz raporty dotyczące sytuacji zdrowotnej ludności Polski oraz podejmowanych działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia na danym terenie,

2) otrzymać dostęp do rejestru programów zdrowotnych i innych interwencji zdrowia publicznego w kontekście ich planowania oraz sprawozdawania podjętych działań (automatyzacja procesów administracyjnych oraz ścieżki sprawozdawczej dla realizatorów),

3) dotrzeć do każdego obywatela z informacją o programach promocji zdrowia i profilaktyki chorób planowanych i realizowanych w jego miejscu zamieszkania.

Projekt ProfiBaza to unikatowa szansa na stworzenie zbioru danych, który po raz pierwszy w Polsce pokaże, jakie działania zdrowia publicznego są podejmowane, czy odpowiadają one potrzebom zdrowotnym społeczności lokalnych, ile one kosztują i jakie są ich efekty.

Ponadto udostępnienie systemu informacji na temat zdrowia umożliwi podejmowanie racjonalnych i opartych na dowodach decyzji, wzmocni krajowy system zdrowotny oraz umożliwi lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, będącymi w dyspozycji administracji rządowej i samorządowej.

Już 28 października 2020 w ramach Samorządowego Forum Kapitału i Finansów Online odbędzie się panel:

Profibaza jako wsparcie profilaktyki chorób i promocji zdrowia w społecznościach lokalnych i w regionach

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH - PARTNER INSTYTUCJONALNY

TEZY:

 • ProfiBaza – zakres i możliwości
 • Zdrowie we wszystkich politykach
 • Koalicje dla zdrowia
 • Niesprawiedliwość w zdrowiu
 • Doświadczenia lokalne w obszarze profilaktyki chorób i promocji zdrowia
 • Oczekiwania samorządów w stosunku do systemu ProfiBaza 

 

Moderator: Marek Wójcik, Pełnomocnik Zarządu-ekspert ds. legislacyjnych, Związek Miast Polskich

Paneliści:

 1. dr hab. n. med. Dorota Cianciara - Specjalista w zakresie danych dotyczących programów zdrowotnych w Projekcie ProfiBaza, NIZP-PZH, Zakład Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych
 2. Anna Dusza-Ciechanowska - Kierownik Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, Urząd Miasta Kielce
 3. Rafał Halik – Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, NIZP-PZH
 4. Maria Piętak-Frączek - Kierownik Referatu do spraw Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa; Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
 5. dr n. med. Ewa Urban - Kierownik Zadania nr 1, Zakład Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych w NIZP-PZH, NIZP-PZH

Zapraszamy do rejestracji i logowania: