Dla radnych

Nagroda specjalna od wójta

fot. Pixabay

Rada gminy, przyznając nagrody specjalne, musi uregulować zasady i tryb ich przyznawania. Nie może poprzestać na ogólnikowym sformułowaniu warunków.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie nagród specjalnych wójta. Jako podstawę prawną wskazała art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2022 r. poz. 559, ze zm., dalej: usg) w zw. z art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2020 r. poz. 194, dalej: uopd), w zw. z art. 31 ust. 1 i 3, art. 35 ust. 5 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DzU z 2022 r. poz. 1599, dalej: uos). W uchwale ustanowiła nagrody specjalne przyznawane w formie statuetek i nagród rzeczowych. Wskazała również, że pierwszą nagrodę ustanawia się w celu pobudzania aktywności społecznej w dziedzinie kultury, sportu, gospodarki i rolnictwa. Natomiast drugą nagrodę – w celu upowszechniania idei i pobudzania społecznej aktywności obywateli, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i przedsiębiorstwami oraz wspierania inicjatyw społecznych oraz działań zmierzających do promowania gminy. Ponadto organ stanowiący ustalił, że zasady przyznawania nagród specjalnych określa regulamin przyznawania dorocznych nagród wójta.

Z analizy uchwały wynikało, że rada gminy nie uregulowała zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz poprzestała na ogólnikowym sformułowaniu warunków przyznawania nagród w dziedzinie sportu i kultury, co stanowiło istotne naruszenie przepisów kompetencyjnych, tj. art. 31 ust. 3 uos oraz art. 7a ust. 3 uopd. Organ nadzoru wskazał również, że rada wykroczyła poza wskazaną w podstawie prawnej uchwały delegację ustawową. Przepisy przywołane w podstawie prawnej uchwały nie przyznają organowi stanowiącemu kompetencji do ustanowienia zasad przyznawania nagród w dziedzinie gospodarki, rolnictwa oraz nagrody przyznawanej za: ofiarną działalność na rzecz mieszkańców gminy, promocję gminy, niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Mając na powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego z 3 stycznia 2022 r.nr PN-II.4131.96.2022.KJ

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane