W samorządach

Lex Czarnek jest nie do zaakceptowania

Proponowane zmiany odbierają organom prowadzącym szkoły rolę partnera odpowiedzialnego za ich prawidłowe funkcjonowanie, wzmacniając rolę kuratora.

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowała na ostatnim posiedzeniu projekt nowelizacji prawa oświatowego. Unia Metropolii Polskich na swojej stronie internetowej przypomina, że krytycznie ocenia w szczególności pięć grup zmian dotyczących następujących kwestii:

– wybór dyrektora szkoły (zwiększenie z trzech do pięciu członków komisji konkursowej reprezentujących kuratora oświaty, przy czym najbardziej abstrakcyjna jest propozycja, aby jeden przedstawiciel mógł zagłosować w imieniu pozostałych czterech),

– decydująca rola kuratora oświaty w odwoływaniu dyrektorów szkół bez wypowiedzenia (co jest bezpodstawną ingerencją organu nadzoru pedagogicznego w sferę stosunków pracowniczych łączących dyrektora szkoły i JST jako organ prowadzący, wykonujący w stosunku do dyrektora czynności z zakresu prawa pracy),

– warunki działania na terenie szkoły organizacji społecznych (niezbędna pozytywna opinia kuratora oświaty, wydawana po przekazaniu przez dyrektora szkoły dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć programu zajęć oraz materiałów dydaktycznych, uzyskując wcześniej pozytywną opinię rady szkoły i rady rodziców),

– ocena pracy dyrektora szkoły (jeżeli w terminie 30 dni kurator nie uzyska porozumienia z JST w sprawie oceny pracy dyrektora, to samodzielnie dokonuje tej oceny),

– prawo JST do kształtowania sieci szkół na swoim obszarze (wprowadzenie dodatkowych i nieostrych kryteriów, które muszą być spełnione jednocześnie, aby otrzymać pozytywną opinię kuratora niezbędną do likwidacji placówki).

Sprzeciw wobec propozycji nowelizacji prawa oświatowego wywołała także próba uzależnienia prowadzenia zajęć dodatkowych na terenie szkoły przez organizację społeczną od zgody kuratora oświaty. – Przeciwko temu rozwiązaniu protestuje bardzo dużo zainteresowanych organizacji społecznych, które wcale nie mają politycznego charakteru. To pokazuje jak wielkie zło ma się wydarzyć. Dlatego raz jeszcze apelujemy, aby Ministerstwo Edukacji i Nauki wycofało się z tych przepisów – mówiła podczas posiedzenia KWRiST Iwona Waszkiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy, przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Unii Metropolii Polskich.

Marek Wójcik, ekspert ds. legislacji Związku Miast Polskich scharakteryzował projekt jako wyjątkowo szkodliwy dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, wspólnot samorządowych i mieszkańców. – Przedstawiony przez resort oświaty projekt osłabia demokrację lokalną, a zaproponowane w nim rozwiązania mają się nijak do tego, jak działa system oświaty. Nijak się mają do tego, aby nasze dzieci były dobrze przygotowane do przyszłego, dorosłego życia. Dlatego Zarząd ZMP nie miał żadnych wątpliwości, że należy go zaopiniować negatywnie – mówił Marek Wójcik kończąc swoją wypowiedź apelem: – Panie ministrze piłka jest jeszcze w grze, może Pan jeszcze skorygować swoje propozycje. Dlatego proponuję, wróćmy do rozmów!

Oprac. na podst. inf. Unii Metropolii Polskich