Prawo

Kryzysowe prawo dla samorządów

Od zmian w dotyczących finansów przez zamówienia publiczne po podatek od nieruchomości. Tzn. rządowa „Tarcza Antykryzysowa” zmienia przepisy w wielu dziedzinach powiązanych z samorządami.

Wspólnota dotarła do dokumentu, który jest w trakcie opiniowania i uzgodnień. To projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Przewiduje on szereg zmian w ustawach w tym tych, które bardzo mocno dotyczą samorządów. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu projekt ma przejść drogę sejmową do końca tego tygodnia. Jednocześnie ministrowie zapewniają, że nie jest to wersja ostateczna. W ostatecznym projekcie mają się znaleźć jeszcze przepisy dotyczące m.in. zmian w kpa oraz możliwości prowadzenia zdalnych sesji rady (projekt zmian w kpa jest od 19 marca zapowiadany na stronie RCL >>>).

Poniżej krótkie resume (pod tekstem do pobrania cały projekt):

Prawo budowlane

Zmiany w ustawie mają na celu wyłączenie zastosowania aktów planistycznych wydanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Maluch +

Propozycja zabezpieczy podmioty, które otrzymały środki na funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w ramach programu „MALUCH+” przed koniecznością zwrotu tych środków w przypadku zamknięcia tych instytucji, z uwagi na zagrożenie koronawirusem.

Użytkowanie wieczyste

Zmiany mające na celu przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podatek od nieruchomości

Projektowany przepis umożliwi gminom wprowadzenie za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zmiany w zakresie umów w sprawie zamówień publicznych
O
bszerne omówienie w oddzielnym tekście

Zadania JST

Nowe rozwiązania umożliwią organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego:

  – dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowe;

– przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, tj. m.in. w zakresie przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym samorządu;

– dokonywanie zmian w wieloletnich prognozach finansowych oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może pogorszyć wyniku budżetu jednostki;

– dokonywanie zmian przeznaczenia rezerwy celowej bez konieczności uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki. Wyłączono zatem konieczność uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki. W tej sytuacji przepis art. 259 ust. 3 nie będzie miał zastosowania;

– tworzenie nowej rezerwy celowej bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się, że w tej sytuacji przepisu art. 259 ust. 3 i art. art. 260 ust. 4 ustawy również nie będzie miał zastosowania;

– dokonywanie zmian limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w związku z możliwością podwyższenia limitu zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewidziano termin obowiązywania ww. regulacji do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ponadto, zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie będzie wymagało uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej.

Zmiany w zakresie samorządowego zakładu budżetowego:

Dotacje będą mogły być wyższe niż  50 proc. kosztów jego działalności.

Prawo ochrony środowiska

Zaproponowane zmiany w ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu mają na celu wydłużenie terminów związanych z opracowywaniem programów ochrony powietrza.

Odpady

W przypadku odpadów komunalnych wojewoda będzie mógł wydać polecenie składowania i spalania odpadów bez jakichkolwiek lub określonych wstępnych procesów przetwarzania, które są wymagane przed tymi procesami (jak wysegregowanie odpadów do odzysku, w tym recyklingu czy zmniejszenie masy odpadów przed składowaniem). Wojewoda będzie mógł także   zmienić zasady selektywnego zbierania odpadów, tj. zmniejszyć liczbę frakcji w zależności od potrzeb (np. do 3 albo wszystkie jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne).

Projekt do pobrania >>>