W samorządach

Krajowa Polityka Miejska 2030 - czas na opinie JST

Do 31 stycznia można zgłaszać uwagi do projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030.

Przypominany o trwających konsultacjach społecznych projektu Krajowej Polityki Miejskiej przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
KPM 2030 to dokument, który wyznacza cele zrównoważonego rozwoju miast. Jak podkreśla MFiPR, Krajowa Polityka Miejska jest adresowana do wszystkich polskich miast, a jej głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców.
„W KPM wytyczone są kierunki rozwoju miast, które mają być miejscami przyjaznymi dla mieszkańców oraz być atrakcyjne do prowadzenia biznesu przez przedsiębiorców. Polskie miasta powinny rozwijać się w sposób zrównoważony przy jednoczesnym stawaniu się motorami rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Aby osiągnąć ten cel należy się skupić na między innymi przeciwdziałaniu chaosowi przestrzennemu, angażowaniu mieszkańców w zarządzanie miastami, tworzeniu zrównoważonej mobilności miejskiej czy podejmowaniu w miastach działań na rzecz niskoemisyjności i efektywności energetycznej” – czytamy w komunikacie MFiPR.

Krajowa Polityka Miejska 2030 przyjmuje m.in. sześć celów, które wpisują się w wizję długofalowego rozwoju miast:
• Miasto  kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów miejskich w sposób zrównoważony i odpowiedzialny oraz racjonalnego wykorzystania przestrzeni i dostępnych zasobów.
• Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu klimatycznego, przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych oraz odbudowywanie ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie trenów zielonych oraz ciągłość ekosystemów przenikających się z obszarami zurbanizowanymi).
• Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich na zdywersyfikowanej gospodarce, która zapewnia mieszkańcom miejsca pracy, tworząc solidną inwestycyjną podstawę zrównoważonego rozwoju miejskiego.
• Miasto  inteligentne – oznacza wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji pomiędzy zarządzającymi obszarem miejskim, mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać rozwojem miejskim.
• Miasto  dostępne – oznacza gwarancję zapewnienia równych szans wszystkim mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa w życiu społeczności oraz w dostępie do usług publicznych niezależnie od wielkości i umiejscowienia w strukturze osadniczej.
• Miasto  sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania, efektywnego wykorzystania zasobów własnych, ale także umiejętność współpracy między wszystkimi uczestnikami procesów rozwoju miejskiego (współpraca partnerska między instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami, i in. – nie tylko w obrębie miast, ale także w obszarze funkcjonalnym.

Równolegle z konsultacjami społecznymi MFiPR będzie prowadzić dialog i uzgodnienia międzyresortowe. Przedłożenie dokumentu Radzie Ministrów zaplanowano w pierwszej połowie 2022 roku.

Projekt dokumentu jest dostępny TUTAJ

Uwagi do projektu KPM 2030 można składać TUTAJ


Na zdjęciu Bydgoszcz, fot. Pixabay