W samorządach

KPO przyjęty bez akceptacji samorządów

Kolejna dyskusja Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nad projektem Krajowego Planu odbudowy zakończyła się powołaniem rządowo-samorządowego zespołu roboczego ds. KPO. Zespół spotka się 5 maja. Mimo to rząd już przyjął KPO.

Podczas dyskusji nad KPO, która miała miejsce 30 kwietnia, przedstawiciele strony samorządowej nie zaopiniowali nowej wersji projektu przekazanej przez rząd późnym wieczorem 28 kwietnia. Podkreślali, że co prawda sporo ich uwag zostało uwzględnionych, jednak, aby można było wydać pozytywną opinię, konieczne jest doprecyzowanie zapisów i spełnienie kilku postulatów. Dotyczą one m.in.: 

- zwiększenia części dotacyjnej w stosunku do pożyczkowej dla JST,
- doprecyzowania kwestii składu Komitetu Monitorującego KPO, a także zapewnienia mu prerogatyw do podejmowania decyzji o kryteriach podziału środków,
- włączenia województw samorządowych do systemu wdrażania KPO,
- przekazania tzw. ustawy wdrożeniowej do zaopiniowania przez KWRiST,
- zmiany proporcji rozdziału środków z KPO, tj. zwiększenie udziału JST, które dziś mają otrzymać zaledwie 30 proc. środków, z czego połowę w części pożyczkowej, podczas gdy administracja rządowa otrzyma aż 80 proc. środków dotacyjnych,
- przedstawienia założeń reformy ochrony zdrowia, zwłaszcza w kontekście zapisów o wzmocnieniu i scentralizowaniu nadzoru nad szpitalami, a także zapewnienia wsparcia dotacyjnego dla szpitali powiatowych i wojewódzkich.

- Kluczowe zmiany nie zostały w projekcie KPO doprecyzowane, więc nie możemy dziś wydać opinii do tego projektu i dlatego prosimy o dalszą pracę nad KPO - mówił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i członek Komisji Wspólnej z ramienia Związku Miast Polskich.

Jak przekonywał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, zmiany wprowadzone w KPO w stosunku do pierwotnej wersji idą w kierunku wzmocnienia roli samorządu terytorialnego. Przekłada się to na zwiększenie aż o 1/3 puli środków przeznaczonych dla JST. Jako przykład wiceminister podał zwiększenie o 700 mln euro w części dotacyjnej (i 150 mln euro w części pożyczkowej) środków dla samorządów na zadania związane z ochroną zdrowia czy zwiększenie partycypacji samorządu w zakupie taboru dla kolei regionalnych z 400 na 900 mln euro.
Rząd rozważa też zamianę pożyczek na dotacje dla JST (to, co będzie pożyczką dla Polski może być zamienione na dotację dla JST, jednak pod warunkiem dobrej kondycji finansów publicznych państwa).

Prowadzący obrady Komisji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, zaproponował powołanie specjalnego zespołu roboczego, który dalej pracowałby nad poprawieniem zapisów Krajowego Planu Odbudowy. Zespół zbierze się po raz pierwszy 5 maja. Mimo to 3 maja poinformowano o przyjęciu KPO przez Radę Ministrów i przesłaniu dokumentu do Komisji Europejskiej.

Źródło ZMP, fot. Pixabay